Statut

STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIESZKANIOWEGO

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1.

 1. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe zwane dalej “ Towarzystwem” jest stowarzyszeniem pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego i posiadającym osobowość prawną.
 2. Towarzystwo jest rzecznikiem spraw mieszkalnictwa, proponuje rozwiązania prawne w tym zakresie i zabiega o dostęp obywateli do własnego mieszkania zgodnie z Art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o prowadzenie efektywnej polityki czynszowej, o właściwą gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, o rozwój różnych form budownictwa mieszkaniowego.
 3. Towarzystwo działa na rzecz ochrony środowiska i kultury w miejscu zamieszkania, rozwoju i upowszechniania wiedzy o problemach mieszkalnictwa i sposobach ich rozwiązywania.

§2.

 1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest m.st. Warszawa.
 2. Towarzystwo może tworzyć oddziały, które mogą posiadać osobowość prawną.
 3. Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania, jeśli nie narusza to przepisów prawa polskiego lub umów międzynarodowych, których sygnatariuszem jest Polska.

§3.

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia spraw Towarzystwa mogą być zatrudnieni pracownicy.

§4.

Towarzystwo może posiadać godło i odznakę członkowską oraz nadawać honorowe odznaki: brązowe, srebrne, złote i ustanawiać inne wyróżnienia.

§ 5.

Uchwały sprzeczne z przepisami prawa lub statutu są nieważne i podlegają uchyleniu przez organ nadzorujący lub sąd.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§6.

Celem Towarzystwa jest:

 1. Dążenie do likwidacji wszelkich barier hamujących rozwój budownictwa mieszkaniowego,
 2. Inicjowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw centralnych i lokalnych na rzecz polepszenia sytuacji mieszkaniowej obywateli.
 3. Integrowanie ludzi i organizacji, którym leży na sercu dobro polskiego mieszkalnictwa.
 4. Działanie na rzecz racjonalnej polityki czynszowej i modernizacji istniejących zasobów mieszkaniowych.
 5. Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju środowiska zamieszkania.
 6. Upowszechnianie najlepszych wzorców budowy i użytkowania domów i osiedli.

§7.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Przedstawianie właściwym organom państwowym i samorządowym stanowiska, postulatów i opinii w sprawach dotyczących mieszkalnictwa.
 2. Zgłaszanie własnych inicjatyw, jak i wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych dotyczących mieszkalnictwa.
 3. Organizowanie opinii publicznej na rzecz poparcia dla przedsięwzięć zmierzających do polepszenia sytuacji mieszkaniowej obywateli.
 4. Podejmowanie działań na rzecz sprawnego funkcjonowania i rozwoju rynku budowlanego

i          mieszkaniowego.

 1. Popularyzowanie nowych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i użytkowych służących ograniczeniu zużycia materiałów i energii oraz obniżeniu kosztów budowy i eksploatacji.
 2. Organizowanie wystaw i konkursów promujących najnowsze rozwiązania i osiągnięcia związane z mieszkalnictwem oraz prowadzenie działalności informacyjnej, a w tym wydawniczej.
 3. Inspirowanie, inicjowanie i wspieranie konkretnych działań gospodarczych zmierzających do podejmowania realizacji efektywnego, masowego budownictwa w różnych formach organizacyjnych i własnościowych. Udzielanie pomocy prawnej i organizacyjnej inicjatorom takich działań.
 4. Prowadzenie informacji i doradztwa w zakresie mieszkalnictwa.
 5. Inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej dotyczącej budownictwa i mieszkalnictwa.
 6. Inicjowanie i organizowanie badań naukowych, sondaży oraz opinii na temat mieszkalnictwa.
 7. Propagowanie idei zmierzających do wykształcenia poczucia współodpowiedzialności mieszkańców i samorządów za oblicza miast, osiedli, budynków i wsi.
 8. Podejmowanie działań związanych z opracowaniem i realizacją lokalnych strategii mieszkaniowych.
 9. Prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie mieszkalnictwa.
 10. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację ww. celów, w drodze przyjmowania dotacji, spadków, zapisów, darowizn, z ofiarności publicznej, od osób prawnych i fizycznych, krajowych i zagranicznych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8.

Członkowie Towarzystwa mogą mieć status członka zwyczajnego, wspierającego lub

§9.

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel Polski posiadający pełnię praw publicznych, a także pełnoletni cudzoziemiec, który uznaje cele Towarzystwa i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa.
 2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Oddziału właściwego za względu na miejsce jego zamieszkania lub Zarząd Główny Towarzystwa.
 • 10.
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością merytoryczną Towarzystwa, która zadeklaruje stałą dobrowolną składkę na rzecz Towarzystwa.
 2. Członek wspierający będący osobą prawną, działa w Towarzystwie za pośrednictwem upełnomocnionego przedstawiciela.
 3. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Oddziału właściwy ze względu na lokalizację lub Zarząd Główny Towarzystwa.
 • 11-
 1. Członkiem honorowym PTM może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla PTM.
 2. Status Członka honorowego nadaje Zjazd Krajowy PTM na wniosek Zarządu Głównego PTM
 3. Osobom nie będącym członkami PTM Zarząd Główny PTM może nadawać odznakę “Zasłużony dla PTM”.
 • 12.
 1. Członek zwyczajny ma prawo:

a)      wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa;

b)     zwracać się bezpośrednio do wszystkich władz Towarzystwa;

c)      korzystać z różnych form pomocy Towarzystwa.

                                                                           & 13.

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:

 1. Przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał władz Towarzystwa.
 2. Czynnie popierać cele Towarzystwa oraz brać udział w realizacji jego zadań.
 3. Przestrzegać norm współżycia społecznego oraz zasad wzajemnej życzliwości i uczynności.
 4. Regularnie opłacać składki członkowskie, w wysokości określonej przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§14.

 1. Członkowie Towarzystwa podlegają odpowiedzialności organizacyjnej za naruszenie postanowień statutu, regulaminów, uchwał władz Towarzystwa lub za działalność na jego szkodę.
 2. Karami organizacyjnymi są:

a)      upomnienie;

b)     nagana;

c)      zawieszenie w prawach członka na okres 6 miesięcy do 2 lat

d)     skreślenie z listy członków

 1. Decyzję o wymierzeniu kary podejmuje Zarząd właściwego oddziału terenowego w drodze uchwały lub Zarząd Główny. Od decyzji tej ukaranemu służy odwołanie do Zarządu Głównego Towarzystwa łub Krajowego Zjazdu PTM w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania informacji o ukaraniu.

§15.

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

 1. Śmierci członka lub ustania osoby prawnej;
 2. Wystąpienia;
 3. Skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres jednego roku.
 4. Prawomocnego skazania wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

§16.

 1. Wystąpienie z Towarzystwa może nastąpić w każdej chwili w drodze złożenia przez członka odpowiedniego oświadczenia na piśmie.
 2. W razie wszczęcia postępowania w celu ustalenia odpowiedzialności organizacyjnej dobrowolne wystąpienie – przewidziane w ust. 1 – jest bezskuteczne do czasu zakończenia postępowania.

ROZDZIAŁ IV

Władze naczelne Towarzystwa

§17.

 1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

a)      Zjazd Krajowy;

b)      Zarząd Główny;

c)      Główna Komisja Rewizyjna;

 1. Kadencja Władz naczelnych trwa 4 lata. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów, o ile Zjazd nie postanowi inaczej.
 2. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
 3. W razie wygaśnięcia członkostwa, władze Towarzystwa mogą uzupełnić swój skład przez kooptację, z tym, że ilość osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu organu.

ZJAZD KRAJOWY

 • 18.

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Zjazd Krajowy.
 2. Zjazd Krajowy może być zwyczajny i nadzwyczajny.
 3. Zwyczajny Zjazd Krajowy jest zwoływany przez Zarząd Główny raz na 4 lata.
 • 19.

Do Zjazdu Krajowego należy:

 1. Uchwalanie generalnych kierunków działalności statutowej i organizacyjnej Towarzystwa.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
 3. Udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
 4. Wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
 5. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu;
 6. Zatwierdzanie regulaminu Zjazdu Krajowego;
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach wynikających z wniosków zgłoszonych przez Zarząd Główny i członków Towarzystwa;
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;
 9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
 10. Uchwalanie regulaminów Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
 11. Nadawanie tytułu Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego.

                                                                & 20.

Uchwały Zjazdu Krajowego podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę obecnych w – drugim terminie.

 • 21.
 1. W Zjeździe Krajowym uczestniczą:

a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Towarzystwa,

b)      z głosem doradczym – zaproszone osoby.

 1. Jeżeli liczba członków Towarzystwa przekroczy 300, udział w Zjeździe Krajowym biorą:

a)      z głosem stanowiącym – delegaci wybrani na walnych zebraniach oddziałów proporcjonalnie do liczby członków.

b)      z głosem doradczym – zaproszone osoby.

 • 22.

O terminie i miejscu Zjazdu Krajowego Zarząd Główny zawiadamia Oddziały co najmniej na

2  miesiące przed terminem zwołania Zjazdu.

 • 23.
 1. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy zwołuje Zarząd Główny z inicjatywy własnej, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby zarządów oddziałów bądź na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby członków Towarzystwa,
 2. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Zarząd Główny zwołuje w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia żądania.

ZARZĄD GŁÓWNY

 • 24.
 1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie pomiędzy Zjazdami.
 2. Zarząd Główny składa się z 12 -16 członków powoływanych przez Zjazd Krajowy.
 3. W razie wygaśnięcia członkostwa Zarząd Główny może uzupełnić swój skład na zasadach określonych w §17 ust. 4.
 • 25.
 1. Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków 5-7 osobowe Prezydium w składzie: Prezes, 2-3 Wiceprezesów, Sekretarz Generalny, Skarbnik oraz 1-2 członków.
 2. Prezydium kieruje bieżącą pracą Towarzystwa w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego.
 3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz na 4 miesiące.
 4. Do Zarządu Głównego należy:

a)      ustalanie wytycznych programowych na podstawie kierunków działalności Towarzystwa uchwalonych przez Zjazd Krajowy,

b)      opracowywanie stanowisk Towarzystwa w sprawach polityki mieszkaniowej w okresach pomiędzy Zjazdami Krajowymi,

c)      zwoływanie Zjazdu Krajowego

d)     określanie funkcji etatowych w poszczególnych ogniwach Towarzystwa,

e)      ustalanie wysokości składek członkowskich,

f)       nadawanie odznak honorowych i innych wyróżnień Towarzystwa

g)      uchwalanie planów działalności Towarzystwa oraz zatwierdzanie bilansu

h)      uchwalanie budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzanie sprawozdań rocznych z działalności Towarzystwa i wykonania bilansu

i)        rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa

j) tworzenie i rozwiązywanie oddziałów terenowych oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością

k) podejmowanie decyzji o formie organizacyjnej i zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,

1) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów Terenowych lub poszczególnych ich członków, jeśli działalność ich jest sprzeczna z celami Towarzystwa lub niezgodna ze statutem; powoływanie w tym przypadku tymczasowych Zarządów Oddziałów

m) zawieszanie uchwał Walnych Zebrań Oddziałów, uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu lub uchwałami Zarządu Głównego Towarzystwa

n) podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Towarzystwa do lub z innych organizacji i stowarzyszeń krajowych, międzynarodowych lub zagranicznych

o) powoływanie organów doradczych i opiniotwórczych takich jak Rada Naukowa, Komisja Historyczna oraz innych doraźnych i stałych zespołów ( sekcji) zajmujących się rozwiązywaniem problemów leżących w zakresie zadań statutowych PTM.

 1. Towarzystwo na zewnątrz reprezentuje Prezes, a w razie jego nieobecności upełnomocniony Wiceprezes.
 2. Zarząd Główny może upoważnić Prezydium Zarządu Głównego do podejmowania decyzji w sprawach wymienionych w ust. 1.
 3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.
 • 27.

Członkowie Zarządu Głównego PTM i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy PTM nie mogą być uprzywilejowani w stosunkach cywilno-prawnych z Towarzystwem w rozumieniu zakazów przewidzianych w dyspozycji art.20 ust. 7 ustawy z dnia 24.04.2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz.U. nr 96 poz.873 z późn.zm.)

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

 • 28.
 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, powołanych przez Zjazd Krajowy.
 2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
 3. W razie wygaśnięcia członkostwa, Główna Komisja Rewizyjna uzupełnia swój skład na zasadach określonych w §17 ust. 4.
 4. Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin przyjęty przez Zjazd Krajowy.

 • 29.

Do głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności statutowej Towarzystwa,
 2. Występowanie do Zarządu Głównego z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego,
 3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zjeździe Krajowym i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 4. Nadzorowanie działalności terenowych komisji rewizyjnych.
 • 30.

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu

Głównego z głosem doradczym.

 • 31.

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

 1. Pozostające z członkami Zarządu Towarzystwa w stosunku pokrewieństwa, małżeństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 2. Obciążeni prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
 • 32.

Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu prac na rzecz Towarzystwa nie mogą otrzymywać

zwrotu kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej jak podana w art.8 pkt.8 ustawy z

03.03.2000 r. “o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi” (Dz.U.

nr 26 poz.36 z późn.zm.).

ROZDZIAŁ V

Oddziały Towarzystwa

 • 33.
 1. Obszarem działania oddziału może być województwo, region, powiat lub miasto.
 2. Oddziały są tworzone i rozwiązywane uchwałą Zarządu Głównego.
 3. Grupa inicjatywna występująca z wnioskiem do Zarządu Głównego Towarzystwa o utworzenie oddziału musi liczyć przynajmniej 10 członków.
 4. Oddział może przyjąć w nazwie określenia przymiotnikowe od nazwy terenu działania.
 5. Teren działania, przymiotnikowe określenie nazwy i siedzibę władz Oddziału określa Zarząd Główny w uzgodnieniu z grupą inicjatywną utworzenia Oddziału.

§34.

Władzami Oddziału są:

a)      Walne Zebranie,

b)      Zarząd Oddziału,

c)      Komisja Rewizyjna

WALNE ZEBRANIE

§35.

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie zwoływane przez Zarząd Oddziału.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarządu Oddziału zawiadamia członków i Zarząd Główny co najmniej na 30 dni przez odbyciem zebrania.
 3. Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz na 2 lata.

§36.

Do Walnego Zebrania Oddziału należy:

 1. Ustalanie kierunków pracy Towarzystwa na obszarze działania Oddziału – zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami Zjazdu Krajowego oraz potrzebami Oddziału i wytycznymi Zarządu Głównego,
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,
 3. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
 4. Wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,
 5. Wybór delegatów na Zjazd Krajowy Towarzystwa, zgodnie z zasadami wyborczymi ustalonymi przez Zarząd Główny, o ile zajdą okoliczności przewidziane w §21 ust. 2,
 6. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych co najmniej na 7 dni przez terminem Walnego Zebrania.

§37.

 1. W Walnym Zebraniu uczestniczą:

a)      z głosem stanowiącym – członkowie Oddziału,

b)      z głosem doradczym – osoby zaproszone.

 1. Postanowienia § 20 stosuje się odpowiednio.

§38.

Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane z inicjatywy Zarządu Głównego lub Zarządu

Oddziału oraz na żądanie terenowej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/4 liczby członków

Oddziału.

ZARZĄD ODDZIAŁU

§39.

 1. Zarząd Oddziału składa się z 7 – 10 członków powoływanych przez Walne Zebranie.
 2. Zarząd Oddziału wybiera spośród swoich członków Prezydium w składzie: Prezes, 2 Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik.
 3. Prezydium kieruj e bieżącą działalnością Oddziału.

§40.

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej jak raz na 3 miesiące.

§41.

Do Zarządu Oddziału należy:

 1. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
 2. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi władz naczelnych Towarzystwa,
 3. Uchwalanie preliminarzy, budżetów i planów pracy,
 4. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach ustalonych przez Zarząd Główny,
 5. Powoływanie sekcji i komisji problemowych oraz koordynowanie ich działalnością,
 6. Określanie zakresu działania Prezydium Zarządu Oddziału,
 7. Nadzorowanie działalności gospodarczej Oddziału.

KOMISJA REWIZYJNA

§42.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§43.

 1. Do Komisji Rewizyjnej należy:

a)      przeprowadzanie co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności statutowej Oddziału,

b)      występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie usunięcia stwierdzonych uchybień,

c)      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu oraz występowanie z wnioskami o udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału, a przewodniczący ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Prezydium Zarządu Oddziału.

ROZDZIAŁ VI

Majątek Towarzystwa

§44.

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Właścicielem majątku jest Towarzystwo lub jego oddziały, jeżeli posiadają osobowość prawną.
 3. Oddziały terenowe mające osobowość prawną zarządzają samodzielnie tymi częściami majątku, które pochodzą ze świadczeń na ich rzecz lub zostały przez nie wypracowane oraz innymi częściami majątku na zlecenie Zarządu Głównego.
 4. Świadczenia Oddziałów na rzecz Zarządu Głównego będą corocznie określane w uchwale budżetowej ustalanej przez Zarząd Główny w porozumieniu z Zarządami Oddziałów Towarzystwa.

§45.

Na Fundusze Towarzystwa składają się: wpływy ze składek, dotacje, spadki, zapisy i darowizny, dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz wpłaty z ofiarności publicznej.

§46.

 1. Majątkiem trwałym stanowiącym nieruchomości Towarzystwa dysponuje Zarząd Główny oraz w ramach określonych przez Zarząd Główny, Zarządy Oddziałów terenowych.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Dochody Towarzystwa przeznaczone są na prowadzenie działalności statutowej Towarzystwa.

 • 48.

Zobowiązania majątkowe w imieniu Towarzystwa zaciąga Prezes i jeden z członków Zarządu Głównego oraz odpowiednio w imieniu Oddziału Prezes i jeden z członków Zarządu Oddziału.

ROZDZIAŁ VII

Zmiany statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

 • 49.

Zjazd Krajowy podejmuje prawomocną uchwałę o zmianie statutu Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2liczby osób uprawnionych do głosowania.

 1. Zjazd Krajowy podejmuje uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania.
 2. W uchwale o rozwiązaniu się Zjazd Krajowy określa przeznaczenie majątku Towarzystwa.

Sekretarz Zjazdu                                  Przewodniczący Zjazdu

Zbigniew Gotfalski                                      V-ce Prezes ZG PTM

Jacek Kopik – Nagłowski