Propozycje tematyki seminariów / konferencji PTM w 2015 roku

I. Spółdzielnia mieszkaniowa w organizmie miasta
Obszar zainteresowań: miastotwórcza rola spółdzielni, blaski i cienie
współpracy samorządu spółdzielczego z samorządem
miejskim, skutki zmian legislacyjnych dokonywanych
w ostatnich latach. Propozycje i postulaty.
Założenia organizacyjne:
Temat powinien być zaprezentowany w dwu referatach przygotowanych
przez:
a) spółdzielnię dużą np. KSM współpracującą z wieloma instytucjami
samorządu miejskiego i z władzami wojewódzkimi,
b) spółdzielnię małą (lub średniej wielkości) działającą na obszarze miasta
np. Sieradzka SM.
Prezentacja – maksimum 2 x 30 minut, 2 – 3 godz. zarezerwowane na
dyskusję.
Uczestnicy: przedstawiciele zaproszonych spółdzielni, reprezentanci władz
samorządu miejskiego (ew. także szczebel wojewódzki).

II. Więź członkowska w spółdzielniach mieszkaniowych współcześnie
(idea i rzeczywistość)
Obszar zainteresowań: realizacja zasad spółdzielczych ze szczególnym
uwzględnieniem zasady demokratycznej kontroli
z wykorzystaniem ukształtowanych samorządowych
form działania; korzyści dla członków spółdzielni;
działalność społeczno-kulturalna; formy informacji
i nowoczesne sposoby kontaktowania się z członkami.
Założenia organizacyjno-metodologiczne:
Wariant 1. Wykorzystanie materiałów z dwóch przykładowo wybranych
spółdzielni (identycznie jak w temacie I pkt a i b).
Wariant 2. Zlecenie referatu wybranej placówce naukowej (lub bezpośrednio

pracownikowi naukowemu zajmującemu się zbliżoną problematyką).
W dyskusji – konfrontacja poglądów środowiska naukowego z
praktyką.
Uczestnicy: przedstawiciele zaproszonych spółdzielni , głównie z regionu
organizatorów (gospodarzy), władze samorządowe (szczebel
centralny w zależności od wyboru wariantu).

III. Metody wsparcia finansowego budownictwa mieszkaniowego
adresowane do osób mało i średnio zarabiających
Obszar zainteresowań: ocena rozwiązań wsparcia finansowego stosowanych
w ostatnim 25-leciu – ich skuteczność, zakres
oddziaływania, powiązanie z rozwojem (bądź
niszczeniem) budownictwa społecznego, w tym
spółdzielczości mieszkaniowej.
Propozycje zmian w nawiązaniu do tez
formułowanych w latach 2004 – 2014 przez PTM
i Konferencje Spalskie.
Założenia organizacyjne:
1 referat, ewentualnie koreferat ze strony resortu zajmującego się
budownictwem.
Konferencja z udziałem reprezentantów władz centralnych, organizacji
pozarządowych związanych z budownictwem mieszkaniowym, spółdzielni,
środowisk naukowych.

 

29.09.2014r.
Opr. Zbigniew Gotfalski