Oferta współpracy i zamierzenia Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego na rok 2015.

„Przedstawiamy ofertę współpracy i zamierzenia Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego na rok 2015.
Będziemy wdzięczni za upowszechnianie i ew. uwagi”

List otwarty
Szanowny Panie Prezesie!
Jesteśmy pozarządową organizacją społeczną skupiającą osoby fizyczne i prawne zainteresowane rozwojem polskiego mieszkalnictwa.
Kontynuujemy działalność istniejącego w okresie międzywojennym Polskiego Towarzystwa Reformy Mieszkaniowej.
Zapraszamy do współpracy:
1) firmy budowlane i produkujące na rzecz budownictwa mieszkaniowego,
2) samorządy terytorialne,
3) spółdzielnie mieszkaniowe i zrzeszenia właścicieli nieruchomości,
4) komunalnych zarządców nieruchomości,
5) stowarzyszenia techniczne i towarzystwa ubezpieczeniowe.

Firmom podejmującym z nami współpracę oferujemy możliwość uzyskania atestu Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego. Załączamy regulamin uzyskiwania tego atestu.

Pożądaną formą współpracy jest również członkostwo wspierające PTM (głównie przez osoby prawne). Roczna składka członkowska wynosi 3.000zł.
Deklaracja członkowska (wzór) – w załączeniu.

Licząc na przyjęcie naszej oferty zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.ptm-opp.pl na której znajdują się informacje dotyczące kontaktów z nami, konta bankowego oraz dokumenty programowe i rezolucje.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu Głównego PTM

Zbigniew Janowski

 

Regulamin
     uzyskiwania atestu Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego
Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe działając zgodnie z celami określonymi w swoim Statucie i Deklaracji Programowej przystępuje do atestowania firm i przedsiębiorców pracujących na rzecz mieszkalnictwa.
Celem przedsięwzięcia jest promowanie i popularyzacja rzetelnych firm najsprawniej obsługujących mieszkańców i zarządców zespołów mieszkaniowych.
Firmom tym chcemy ułatwić poszerzenie kręgu odbiorców i wejście na nowe rynki.

Uzyskanie atestu upoważnia firmę (przedsiębiorcę) do używania w ofertach, drukach reklamowych i ogłoszeniach sformułowania:
Firma polecana przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe wraz z logo PTM.

I. Adresaci przedsięwzięcia:
- inwestorzy,
- przedsiębiorstwa budowlane i związane z produkcją materiałów dla
budownictwa,
- biura projektowe i inżynierskie,
- wykonawcy prac remontowych i budowlanych,
- zarządcy nieruchomości mieszkalnych
- banki i firmy ubezpieczeniowe,
- inne firmy usługowe związane z mieszkalnictwem.

II. Tryb przyznawania atestu:
1. Atest przyznawany jest na wniosek zainteresowanej firmy wsparty opinią
spółdzielni mieszkaniowej lub członka Polskiego Towarzystwa
Mieszkaniowego (osoby prawnej lub fizycznej).
2. Organem przyznającym atest jest Prezydium Zarządu Głównego PTM.

III. Czas trwania atestu:
1. Ustala się ważność atestu na 1 rok kalendarzowy.

2. Firmy uzyskujące atest przez kolejne 3 lata otrzymują honorowy tytuł
Rzetelna Firma wraz z dyplomem Polskiego Towarzystwa
Mieszkaniowego.
IV. Koszt postępowania związanego z uzyskaniem atestu i prawem posługiwania
się logo PTM wynosi 2 tysiące złotych rocznie.

Do pobrania:

 Deklaracja Członkowska

Zgłoszenie do uzyskania atestu