Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w roku 2018

 
W roku 2018 Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe kontynuowało realizację zadań statutowych oraz kierunków działania określonych przez Zjazd Krajowy PTM, który odbył się w 2017r.
W związku z powyższym stowarzyszenie opiniowało przygotowane przez rząd akty prawne dotyczące Rządowego Programu Mieszkanie + oraz podjęło starania o zorganizowanie konferencji na temat tego Programu.
Podjęto też próbę pozyskania środków na organizację konferencji. Opracowano wstępne jej założenia oraz powołano zespół do spraw przygotowania koncepcji merytorycznej i organizacyjnej konferencji pod przewodnictwem wiceprezesa Zarządu Głównego p. Jacka Kopik – Nagłowskiego.
Upoważniono również jednego z członków ww. zespołu do kordynacji działań i kontaktów z ew. patronami politycznymi i medialnymi oraz sponsorami i instytucjami finansującymi koszty konferencji.
Omówionym wyżej sprawom poświęcona była znaczna część posiedzenia
Zarządu Głównego PTM w dniu 8 lutego 2018r.
Prace nad przygotowaniem konferencji trwały do lipca 2018r. Ostatecznie jednak PTM postanowiło wycofać się z organizacji konferencji w 2018r. ze względu na komplikacje z uzgodnieniem i podpisaniem umowy sponsorskiej oraz fakt, że na Stadionie Narodowym w Warszawie zostało zorganizowane konkurencyjne spotkanie o tematyce zbliżonej do założeń planowanej przez PTM konferencji.
Zarząd Główny postanowił podtrzymywać kontakty i współpracę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju zarówno w zakresie Programu Mieszkanie + jak i w innych sprawach.
Realizując to postanowienie ZG PTM swoje kolejne posiedzenie zaplanowane na 13 grudnia 2018r. poświęcił problematyce przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku ustawy w tej sprawie.
Na część posiedzenia dotyczącą ww. problematyki zaproszono kilkudziesięciu przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych oraz jako referenta (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami) przedstawiciela Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Niestety, Ministerstwo wycofało się z uczestnictwa, zaś kilkunastoosobowa reprezentacja spółdzielni mieszkaniowych, mimo zawiadomienia o zmianie charakteru spotkania, przybyła na tę część posiedzenia.
W tej sytuacji przedstawiono uczestnikom spotkania prezentację prawną na temat: „Analiza przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz rządowego projektu z dnia 4 grudnia 2018r. o zmianie ustawy przekształceniowej”.
W dyskusji przeprowadzonej po prezentacji zgłoszono wiele problemów
i wątpliwości dot. realizacji ustawy.
Biorąc pod uwagę, że planowane były kolejne nowelizacje ustawy, a Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprosiło przedstawicieli PTM do udziału w konsultacjach nad tymi nowelizacjami, Zarząd Główny wytypował 5 osób do reprezentowania stanowiska PTM. Pierwsza z konsultacji odbyła się w dniu 19 grudnia 2018r.
W drugiej części posiedzenia dn. 13 grudnia 2018r. ZG zajął się sprawami wewnętrznymi stowarzyszenia, w tym budżetem i planem pracy na 2019r.

W 2018r. członkowie Zarządu uczestniczyli w jubileuszach 60-lecia kilku spółdzielni mieszkaniowych oraz w 60-leciu „Domów Spółdzielczych”.
Zarząd Główny wystąpił o przyznanie nagrody gazety „Południe” p.Jerzemu Majewskiemu, długoletniemu działaczowi PTM.
Nagroda została przyznana i wręczona w dniu 15 maja 2018r.
W 2018r. Zarząd Główny odbył 2 omówione powyżej posiedzenia plenarne.
Biuro PTM było obsługiwane, podobnie jak w latach ubiegłych, przez
2 osoby zatrudnione na umowach zlecenia.
Rozliczenie finansowe (przychody i wydatki) PTM za rok 2018 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

 

 

Sporządziła:                                               Akceptował:

Izabela Ziemińska-Marynowicz                         Zbigniew Janowski – Prezes ZG PTM

   

SPRAWOZDANIE
z działalności Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w roku 2017


W 2017r. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe kontynuowało realizację zadań
statutowych.
W dniach 11 stycznia i 22 lutego 2017r. obradował Zjazd Krajowy PTM, który podsumował działalność stowarzyszenia w latach 2013 – 2016, udzielił absolutorium ustępującym władzom i uchwalił kierunki działania w latach
2017 – 2020. W trakcie drugiej części Zjazdu wybrano 13-osobowy Zarząd Główny i 3-osobową Główną Komisję Rewizyjną na nową 4-letnią kadencję.
Zjazd zdefiniował rolę (funkcję) PTM jako:
1) opiniotwórczą wobec działalności legislacyjnej rządu,
2) inspirująca i kontrolną wobec deklaracji politycznych,
3) integrującą różne działające w szeroko pojętym mieszkalnictwie organizacje,
4) tworzącą płaszczyznę porozumienia między tymi organizacjami a rządem.
Wiele uwagi poświęcono problematyce spółdzielczości mieszkaniowej. Ustalono, że PTM zajmie i opublikuje stanowisko w sprawie projektowanych zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
Obszerna informacja o Zjeździe Krajowym PTM została zamieszczona na stronie internetowej stowarzyszenia.
Realizując przyjęte przez Zjazd Krajowy kierunki działania i ustalenia Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe opracowało stanowisko prawne wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze (autorstwa Kukiz’15, druk sejmowy 1268).
Tekst tego stanowiska został rozesłany na początku maja 2017r. do: Prezesa Rady Ministrów i właściwych członków rządu, Kancelarii Prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu RP, przewodniczących klubów i kół poselskich,
przewodniczących właściwych komisji sejmowych, Krajowej Rady Spółdzielczej i Związków Rewizyjnych, wybranych gazet i członków PTM.
Do 200 spółdzielni mieszkaniowych znajdujących się w bazie ZZ „Budowlani”
tekst stanowiska został wysłany przez biuro przewodniczącego p. Zbigniewa
Janowskiego.
Do wicepremiera Mateusza Morawieckiego, ministrów: Andrzeja Adamczyka i Elżbiety Rafalskiej oraz przewodniczących komisji sejmowych zajmujących się
sprawami: gospodarki i rozwoju, infrastruktury i mieszkalnictwa, polityki społecznej i rodziny wysłano dodatkowo wykaz podstawowych dokumentów PTM (2003 – 2014).

Wcześniej, bo w marcu 2017r. prezes ZG PTM p. Zbigniew Janowski zaproponował przewodniczącemu sejmowej Komisji Infrastruktury panu Bogdanowi Rzońcy udział ekspertów – członków ZG PTM w pracach związanych z nowelizacją wymienionych wyżej ustaw.
Do współpracy z komisją zostali zgłoszeni, oprócz prezesa Zarządu Głównego,
pp. Tadeusz Stachowski i Grzegorz Jakubiec.
Na ok. dwudziestu adresatów reprezentujących władze ustawodawcze i wykonawcze, do których przesłano stanowisko PTM, odpowiedzi udzieliło kilku. Projekt, którego dotyczyło stanowisko został wycofany z prac parlamentarnych, a 30 maja 2017r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe otrzymywało z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa informacje o przygotowywanych aktach prawnych: projektach
ustaw, rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, rozporządzeń Ministra (j.w.) skierowanych do uzgodnień społecznych, a zamieszczanych najczęściej w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji lub w BIP Min. Infrastruktury i Budownictwa. Były one najczęściej związane z programem
Mieszkanie+. Niestety, terminy zgłaszania uwag były z reguły 7-mio lub 14-to
dniowe, czasem 21-dniowe. Trudno więc było w tak krótkim czasie przygotować opinie lub uwagi.
Sejmowa Komisja Infrastruktury dwukrotnie poinformowała o swoich posiedzeniach, w których mogliby wziąć udział przedstawiciele PTM.
Informacje te wpłynęły tuż przed terminem posiedzenia, uniemożliwiając wzięcie w nim udziału naszym przedstawicielom.
W 2017r. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe otrzymało zaproszenia do udziału w kilku ogólnopolskich wydarzeniach, które mogły być miejscem prezentacji stanowiska stowarzyszenia i jego działalności.
W dniach 21 – 22 czerwca 2017r. obradowało IX Śląskie Forum Inwestycji,
Budownictwa, Nieruchomości, w którym wziął udział prezes Zarządu Głównego
p. Zbigniew Janowski. W swoim wystąpieniu przedstawił on stanowisko PTM
wobec Programu Mieszkanie+. Wystąpienie to zostało szeroko omówione w czasopiśmie „Forum Budownictwa Śląskiego” w relacji z obrad konferencji.
Organizatorem IX Forum oraz konferencji była Śląska Izba Budownictwa, która
w dniu 19 października zorganizowała drugą konferencję IX Śląskiego Forum
połączoną z obchodami 20-lecia Izby.

Na tę konferencję został również zaproszony prezes ZG PTM, a wiodącym tematem była prezentacja projektu nowego „Kodeksu urbanistyczno-budowlanego”.
W dniach 19 – 20 października 2017r. obradował w Siedlcach III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy organizowany przez Europejskie Centrum Biznesu, na który zaproszono prezesa ZG PTM.
Do udziału w Szczycie i panelu dyskusyjnym został zgłoszony wiceprezes ZG
p. Jacek Kopik-Nagłowski. Niestety, z ważnych przyczyn osobistych nie mógł
on uczestniczyć w obradach, o czym powiadomiono organizatorów i prowadzącego panel.
W dniu 20 października 2017r. w Warszawie została zorganizowana przez
CEMEX Polska Sp. z o.o. konferencja na temat: „Trendy rozwoju Budownictwa mieszkaniowego na Mazowszu”. O udział w tej konferencji oraz wygłoszenie referatu poproszono PTM. Zgodnie z decyzją prezesa ZG uczestniczył w wydarzeniu i wygłosił referat połączony z prezentacją na temat: „Rynek mieszkaniowy w Warszawie – co nas czeka?” pan Grzegorz Jakubiec członek Zarządu Głównego.
Stowarzyszenie otrzymało też zaproszenie na organizowaną w dniach 6 – 7
listopada 2017r. w Warszawie IX Konferencję dla Budownictwa. Organizatorem był Związek Pracodawców Producentów Materiałów Budowlanych.
Ze względu na wysokie koszty uczestnictwa zrezygnowano z udziału przedstawicieli PTM w konferencji.
Ponadto w grudniu 2017r. odbyły się trzy ważne spotkania, w których uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego:
1. Obchody 25-lecia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Nieruchomości w
dniach 7 – 8 grudnia w Gdańsku. PTM reprezentował na tych obchodach
p. Piotr Konkel.
2. Spotkanie Grupy Roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji zorganizowane
w dniu 8 grudnia w Instytucie Techniki Budowlanej. Spotkanie poświęcone
było analizie potrzeb standaryzacji i certyfikacji kwalifikacji w budownictwie
a udział wziął w nim sekretarz generalny PTM p. Zbigniew Gotfalski
zastępując zgłoszonego wcześniej p. Jacka Kopik-Nagłowskiego, który nie
mógł wziąć udziału w tym spotkaniu.
3. Konferencja „Mieszkanie+ dziś i jutro” zorganizowana w dniu 24 grudnia
przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie. Udział w
konferencji wziął p. Adam Janczewski – członek ZG PTM.

Należy zaznaczyć, że w 2017r. obchodziła swoje 60-lecie wielce zasłużona
dla Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Uroczystość jubileuszowa odbyła się w dniu 29 września 2017r.
Z ramienia PTM uczestniczył w niej p. Tadeusz Stachowski – wiceprezes
Zarządu Głównego.
W IV kwartale 2017r. podjęto prace przygotowawcze do zorganizowania w 2018r. konferencji programowej PTM na temat:
„Budownictwo społeczne w Narodowym Programie Mieszkaniowym”.
Założenia wstępne oraz projekt kosztorysu zostaną omówione na pierwszym
w 2018r. posiedzeniu Zarządu Głównego.
Również w IV kwartale 2017r. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe wzięło udział w badaniach polskich zrzeszeń branżowych, organizacji pozarządowych oraz innych form stowarzyszeń. Badania te prowadzili przedstawiciele
uniwersytetów: Aston w Wielkiej Brytanii oraz Jagiellońskiego i im. Adama
Mickiewicza. Były one realizowane w ramach projektu porównawczego, który obejmuje większość krajów europejskich. Otrzymaliśmy podziękowanie za udział i prawidłowe wypełnienie ankiety.

Zarząd Główny PTM odbył w 2017r. dwa posiedzenia plenarne.
Biuro PTM, podobnie jak w latach ubiegłych, było obsługiwane przez 2 osoby
zatrudnione na podstawie umowy – zlecenia.
Rozliczenie przychodów i wydatków PTM w 2017r. stanowi załącznik do
niniejszego sprawozdania.

 

Sprawozdanie sporządziła:                                                       Akceptował:

Izabela Ziemińska-Marynowicz                                                   Zbigniew Janowski

Prezes ZG PTM

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE

  Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego z działalności

                                           w latach 2013- 2016


Zwyczajny Zjazd Krajowy PTM został zwołany zgodnie z &18 ust. 3 Statutu i odbył się w dniu 7 listopada 2012 roku.
Zjazd podsumował działalność stowarzyszenia w latach 2009 – 2012, wybrał nowe władze oraz uchwalił kierunki działania na lata 2013 – 2017.
Zjazd uchwalił także rezolucję w sprawie sytuacji spółdzielczości mieszkanio-
wej w Polsce.
Skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej zostały – po ich ukonstytuowaniu się – zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Od 7 listopada 2012 roku do lipca 2016 roku Zarząd Główny działał w 13-oso-
bowym składzie, a w drugiej połowie 2016r. po śmierci Stanisława Baranowskiego w składzie 12-osobowym.
Główna Komisja Rewizyjna  przez cały okres kadencji działała w 3-osobowym składzie.
Zarząd Główny w okresie sprawozdawczym odbył 9 posiedzeń plenarnych, odbyło się też w 2014r. posiedzenie Prezydium ZG PTM.
Na wszystkie posiedzenia plenarne byli zapraszani członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej.

Przed zwołaniem poprzedniego Zjazdu Krajowego Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe liczyło 42 członków zwyczajnych (osoby fizyczne) i 6 członków
wspierających (osoby prawne).
W ciągu ostatnich czterech lat kontakty z PTM podtrzymywało ok. 30 członków zwyczajnych. Zmarło w tym czasie trzech członków PTM: Stanisław Baranowski – członek Zarządu Głównego, Andrzej Grudziński – wieloletni działacz stowarzyszenia i Edmund Prądzyński – były członek Głównej Komisji Rewizyjnej.
Liczba członków wspierających ulegała zmianie: w 2014 roku z członkostwa zrezygnowała firma UNIBEP S.A. z Bielska Podlaskiego, natomiast członkami
wspierającymi zostały firmy: ADEXBUD PMB z Obornik Wielkopolskich i TECHEM Techniki Pomiarowe z Poznania.
W 2015r. w poczet członków wspierających PTM zostały przyjęte:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie oraz Firma Budowlana DOTA z Poznania.
Aktualnie, tj. w 2016r. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe liczy 9 członków wspierających (osoby prawne).

W latach 2013 – 2016 Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe realizowało zadania przyjęte w kierunkach działania na lata 2013 – 2017:

W kwietniu 2013r. została zorganizowana w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej konferencja na temat: „Osiedla mieszkaniowe po dwudziestu dwóch latach transformacji”.
W konferencji uczestniczyli reprezentanci spółdzielni mieszkaniowych, środowiska architektów i urbanistów, instytucji związanych z mieszkalnictwem. Zainteresowanie konferencją i liczne w niej uczestnictwo zaprezentowali członkowie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Aktywny udział w dyskusji nad wygłoszonymi referatami wzięli pracownicy Katedry Kształtowania Krajobrazu Instytutu Architektury Krajobrazu KUL. Katedra ta współpracuje  z Lubelską SM.
Dorobek konferencji  został opublikowany w numerze 12 „Nowin PTM” w
pierwszym kwartale 2014r.

W roku 2013 zostały także podjęte wspólnie z Zarządem Głównym PZiTB prace związane z przygotowaniem koncepcji merytorycznej i organizacyjnej kolejnej Konferencji Spalskiej SPAŁA 2014.
Zarząd Główny wytypował przedstawicieli do Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
Niestety, w 2014r. prace nad organizacją Konferencji Spalskiej zostały przez
PZiTB wstrzymane, nie odbyła się również w tym roku żadna konferencja programowa PTM.

Zarząd Główny PTM przyjął w kwietniu 2014r. istotne dla dalszej działalności
Towarzystwa ustalenia dotyczące:
- pozyskiwania członków wspierających,
- organizacji konferencji programowych,
- nadawania referencji i wyróżnień przez PTM,

 

- kontynuacji opiniowania przez PTM aktów prawnych i innych dokumentów
 dotyczących najistotniejszych problemów mieszkalnictwa oraz publikacji
 opinii na stronie internetowej PTM.
W wyniku realizacji tych ustaleń zmodernizowano stronę internetową PTM, na której opublikowano komunikat o ww. ustaleniach.
Ponadto zostały opracowane (zaakceptowane we wrześniu 2014r. przez ZG)
i opublikowane następujące dokumenty: list otwarty do prezesów firm  działających w budownictwie i mieszkalnictwie (dot. współpracy z PTM) oraz regulamin uzyskiwania atestu Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego.
Do zarządów i rad nadzorczych 46 spółdzielni mieszkaniowych został wysłany list Zarządu Głównego wraz z kompletem informacji o działalności statutowej
PTM i prośbą o przystąpienie do stowarzyszenia. Do listu został dołączony egzemplarz nr 8 „Nowin PTM” zatytułowany „Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe na przełomie lat 2008/2009”.
Przygotowano propozycje tematyki i założeń konferencji PTM w 2015r.
Zarząd Główny uznał, że konferencje te powinny mieć charakter regionalny.

Na początku 2015r. Zarząd Główny przyjął tematykę i warunki organizacyjne konferencji regionalnej w Katowicach. Ustalono, że tematem będzie:
„Spółdzielnia Mieszkaniowa w organizmie miasta”
Konferencja odbyła się w październiku 2015r. w Katowicach, a jej organizatorami oprócz PTM byli: Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz
Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele zarządów i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych z woj. śląskiego i województw ościennych, członkowie PTM, przedstawiciele samorządów miast.
W trakcie konferencji zostały wygłoszone 3 referaty dot. współpracy spółdzielni
z samorządami lokalnymi.
Uchwalone zostało stanowisko (rezolucja) konferencji omawiające realizację różnych form działalności spółdzielni i samorządów na rzecz społeczności lokalnych, z konkluzją iż:
„Przyszłość spółdzielni mieszkaniowych w strukturze miast opierać się winna na wzajemnej współpracy, kooperacji i współdziałaniu na zasadach synergii z lokalnymi samorządami, co korzystnie wpłynie na zwiększenie efektów wspólnego działania, a także stworzy możliwości zmniejszenia kosztów działalności”.

 

Informacja o przebiegu konferencji i tekst przyjętego stanowiska (rezolucji) zostały opublikowane we „Wspólnych Sprawach” wyd. Katowickiej SM oraz w miesięczniku „Domy Spółdzielcze”.
Materiały z konferencji nie były objętościowo na tyle duże, żeby poświęcić im
kolejny numer „Nowin PTM”.

W 2015r. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe było też współorganizatorem spotkania przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych spółdzielni z prof. Ewą Łętowską, która wraz z prof. Dawidem Miąsikiem omówiła „Niebezpieczeństwa
związane z długami spółdzielni mieszkaniowych”.
Informacja z przebiegu spotkania oraz wnioski zostały opublikowane w październikowym numerze „Domów Spółdzielczych”. Redakcja miesięcznika była współorganizatorem spotkania.

Od 2014 roku nadawane są Atesty PTM.
Jako pierwsza uzyskała atest Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Atest nadawany jest na rok kalendarzowy i może być (zgodnie z regulaminem) przedłużony na rok następny. KSM otrzymała Atest PTM na rok 2015 i 2016.
W marcu 2015r. atest uzyskała też Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” we Wrocławiu, która również otrzymała przedłużenie atestu na rok 2016.

W okresie sprawozdawczym Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe przedstawiało opinie lub zajmowało stanowisko w sprawach związanych z funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych (legislacja) i budownictwa mieszkaniowego – bądź bezpośrednio, poprzez wspomniane wcześniej rezolucje lub stanowiska, bądź poprzez współpracujących z nami ekspertów. Stowarzyszenie korzystało ze wsparcia w tym zakresie ZZ „Budowlani” oraz redakcji miesięcznika „Domy Spółdzielcze”.
W 2016r. po ogłoszeniu założeń do Rządowego Narodowego Programu Mieszkaniowego MIESZKANIE+, Zarząd Główny PTM przyjął „Stanowisko” w sprawie tych założeń. Zostało ono opublikowane  w miesięczniku ZZ „Budowlani”, „Domach Spółdzielczych”, w sierpniowym numerze „Tęczy Polskiej” i na stronie internetowej PTM oraz rozesłane do przedstawicieli Sejmu i Senatu, Rządu RP, partii politycznych.
Na stronie internetowej PTM  Zarząd Główny zachęca do przedstawiania opinii, poglądów, wymiany doświadczeń wszystkie podmioty zainteresowane problematyką mieszkalnictwa.

 


Zarząd Główny na bieżąco monitorował sytuację finansową stowarzyszenia.
Od 2014r. działalność PTM przestała wspierać finansowo UNIQA TU S.A.
Źródłem dochodów PTM są składki członkowskie, głównie od członków wspierających, działalność wydawnicza, dotacje, niewielkie wpływy za organizację konferencji.
Wydatki dotyczą głównie utrzymania siedziby stowarzyszenia i obsługi jego  działalności statutowej (czynsz i media, obsługa informatyczna i biurowa, telekomunikacja).
Biuro PTM było w okresie sprawozdawczym obsługiwane przez 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia (wydatki na te obsługę nie przekraczają 30% wydatków ogółem). Ponadto w okresie sprawozdawczym sekretarz generalny PTM pełnił dyżury w siedzibie stowarzyszenia 2 razy w tygodniu, a w okresie wakacji raz w tygodniu.
Od 2015r. zmniejszyły się wydatki na czynsz za lokal wynajmowany na siedzibę PTM od RSM „Praga” w związku ze spłatą adaptacji pomieszczeń.

Przychody i wydatki PTM w poszczególnych latach kształtowały się następująco:
                                               Przychody                         Wydatki
2013 rok                                 65.303,-  *                         45.489,- *
2014 rok                                 33.929,-                             30.994,-
2015 rok                                 37.405,-                             27.707,-
2016 rok                                 44.998,-                          ca27.500,-
Szczegółowe rozliczenia przychodów i wydatków znajdują się w rocznych sprawozdaniach finansowych badanych i opiniowanych przez Główną Komisję Rewizyjną PTM.

*Na wysokość przychodów w 2013r. składa się m.in. dotacja UNIQA TU S.A.
 (10.000zł) oraz wpłata awansem części składek członkowskich na rok 2014.

                                                                                Za Zarząd Główny

                                                                               Zbigniew Janowski
                                                                                  Prezes Zarządu