Wydawnictwa PTM

Kolejny, 12 numer Nowin PTM ukaże się w I kwartale 2014r. i będzie zawierał
materiały z konferencji nt: „Osiedla mieszkaniowe po dwudziestu dwóch latach
transformacji”. Konferencja odbyła się w dn. 24 kwietnia 2013. w Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Nowiny PTM nr 11

„Mieszkalnictwo w Polsce – wybrane problemy”
Konferencja w Poznaniu (18.04.2012r.)

Numer zawiera:

I. Wystąpienia organizatorów, tj. Tadeusza Stachowskiego –  prezesa Zarządu
S.M. „Osiedle Młodych” w Poznaniu i Zbigniewa Janowskiego – prezesa
Zarządu Głównego PTM.

II. Referaty:

1. Dlaczego niezbędny jest Narodowy Program Budownictwa Mieszkaniowego
w Polsce – kilka argumentów.
autor: prof. dr hab. Maciej Cesarski
2. Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce – stan aktualny i perspektywy.
autor: Ireneusz Schiller

III. Omówienie dyskusji.

IV. Stanowisko uczestników Konferencji w sprawie legislacji – list do Premiera,
Marszałek Sejmu i Parlamentarzystów.

V. Wypowiedzi uzupełniające.

VI. Tekst opracowanych przez powołany na XX Konferencji Spalskiej zespół
„Założeń polityki mieszkaniowej państwa” i listu przewodniego, przy którym
zostały one rozesłane do organów państwa.
Stanowisko do tych założeń Ministerstwa Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej.

VII. Suplement zawierający rozmowę z senatorem RP  prawnikiem
prof. dr hab. Henrykiem Ciochem.

Prezentacja spółdzielni mieszkaniowych – materiały promocyjne.

Nowiny PTM nr 10
„Historia i przyszłość spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce”
Materiały z Konferencji programowej Bydgoszcz 4.11.2010r.
Numer zawiera:
I. Informacje o Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wystąpienia:
prezesa Zarządu Tadeusza Stańczaka nt:  Historia i dorobek Bydgoskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej,
zastępcy prezesa Zarządu Leszka Małeckiego nt:  Oczekiwania w zakresie
nowego systemu kontroli spółdzielni mieszkaniowych.

II. Referaty:
1. Dorobek materialny spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce
autor prof.dr hab. Maciej Cesarski
2. Dorobek ideowy i kulturowy spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce
autor Zbigniew Gotfalski – sekretarz gen. PTM
3. Straty poniesione przez spółdzielczość mieszkaniową w Polsce w okresie
transformacji                     autorka dr Iwona Drozd-Jaśniewicz
4. Przyszłość spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce
autor Jacek Kopik-Nagłowski
wiceprezes ZG PTM

IV. Omówienie dyskusji i wypowiedzi nadesłane.

V.  Ustalenia i wnioski Konferencji.

Materiały promocyjne – prezentacje spółdzielni mieszkaniowych.

Nowiny PTM nr 9

„Prawno-organizacyjne i ekonomiczne instrumenty    polityki mieszkaniowej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Warszawa 2009
Publikacja zawiera referat programowy dr. Ryszarda Jajszczyka – temat referatu jak tytuł publikacji, omówienie przebiegu dyskusji oraz wypowiedzi
uczestników konferencji złożone w formie pisemnej.

Nowiny PTM nr 8

       „Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe na przełomie lat 2008/2009″
       Warszawa 2009
       Redakcja: Zbigniew Gotfalski
       W zeszycie m.in.
- raport PTM na temat ekonomicznych i społecznych konsekwencji regulacji prawnych
  gospodarki mieszkaniowej w Polsce (prof. Artur Śliwiński)
- omówienie konsekwencji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 17.12.2008 r.
- propozycje dalszych zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
 

Nowiny PTM Nr 7

„Spółdzielczość Mieszkaniowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku”
Warszawa 2008 r.
 

Nowiny PTM Nr 6

„Możliwość uczestnictwa polskich spółdzielni w realizacji polityki mieszkaniowej w Unii Europejskiej”
Materiały pokonferencyjne
Warszawa 2007 r.
 

Nowiny PTM Nr 5

„Spółdzielnie mieszkaniowe – relikt przeszłości czy szansa na przyszłość?
Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 15.03.2006 r. XX Forum DS
Warszawa 2006 r.

Nowiny PTM Nr 4

„Przyszłość mieszkalnictwa w Polsce”

Warszawa 2005 r.