Cele i zadania

Celem Towarzystwa jest:

1. Dążenie do likwidacji wszelkich barier hamujących rozwój budownictwa mieszkaniowego.
2. Inicjowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw centralnych i lokalnych na
rzecz polepszenia sytuacji mieszkaniowej obywateli.
3. Integrowanie ludzi i organizacji, którym leży na sercu dobro polskiego
mieszkalnictwa.
4. Działanie na rzecz racjonalnej polityki czynszowej i modernizacji
istniejących zasobów mieszkaniowych.
5. Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju środowiska zamieszkania.
6. Upowszechnianie najlepszych wzorców budowy i użytkowania domów
i osiedli.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1. Przedstawianie właściwym organom państwowym i samorządowym stanowiska, postulatów i opinii w sprawach dotyczących mieszkalnictwa.
2. Zgłaszanie własnych inicjatyw, jak i wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych dotyczących mieszkalnictwa.
3. Organizowanie opinii publicznej na rzecz poparcia dla przedsięwzięć zmierzających do polepszenia sytuacji mieszkaniowej obywateli.
4. Podejmowanie działań na rzecz sprawnego funkcjonowania i rozwoju rynku budowlanego i mieszkaniowego.
5. Popularyzowanie nowych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i użytkowych, służących ograniczeniu zużycia materiałów i energii oraz obniżeniu kosztów budowy i eksploatacji.
6. Organizowanie wystaw i konkursów promujących najnowsze rozwiązania i osiągnięcia związane z mieszkalnictwem oraz prowadzenie działalności informacyjnej, a w tym wydawniczej.
7.Inspirowanie, inicjowanie i wspieranie konkretnych działań gospodarczych zmierzających do podejmowania realizacji efektywnego, masowego budownictwa w różnych formach organizacyjnych i własnościowych.
Udzielanie pomocy prawnej i organizacyjnej inicjatorom takich działań.
8. Prowadzenie informacji i doradztwa w zakresie mieszkalnictwa.
9. Inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej dotyczącej budownictwa i mieszkalnictwa.
10. Inicjowanie i organizowanie badań naukowych, sondaży oraz opinii na temat mieszkalnictwa.
11, Propagowanie idei zmierzających do wykształcenia poczucia współodpowiedzialności mieszkańców i samorządów za oblicza miast, osiedli, budynków i wsi.
12. Podejmowanie działań związanych z opracowaniem i realizacją lokalnych strategii mieszkaniowych.
13. Prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie mieszkalnictwa.
14. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację ww. celów, w drodze przyjmowania dotacji, spadków, zapisów, darowizn, z ofiarności publicznej, od osób prawnych i fizycznych, krajowych i zagranicznych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe zrzesza członków zwyczajnych tj. osoby, które przystąpiły do stowarzyszenia i na bieżąco opłacają składki członkowskie oraz członków wspierających tj. osoby prawne zainteresowane działalnością Towarzystwa i opłacające składki członkowskie.