Informacja w sprawie działalności PTM w czasie pandemii Covid-19

W związku z ogłoszonym w marcu br. stanem epidemii na terenie całego kraju, nie było możliwości zorganizowania w 2020r. żadnego z planowanych posiedzeń Zarządu Głównego PTM, ani podjęcia innych przedsięwzięć wynikających ze statutu stowarzyszenia oraz Kierunków działania na lata 2017-
2020 przyjętych przez Zjazd Krajowy PTM.
Członkom Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej zostało rozesłane sprawozdanie finansowe PTM za rok 2019 wraz z częścią opisową.
Komisja Rewizyjna, jak co roku przedstawiła swoją opinię w sprawie sprawozdania i na tej podstawie – zgodnie z rekomendacją GKR poproszono członków ZG o zatwierdzenie sprawozdania i podjęcie uchwały drogą obiegową.
Członkowie Zarządu Głównego opowiedzieli się w większości za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego PTM
za rok obrotowy 2019 (sprawozdanie w załączeniu).
PTM w 2019r. utrzymywało się wyłącznie ze składek członkowskich, przy czym liczba członków zwyczajnych i wspierających opłacających składki zmalała. Wysyłane przez biuro PTM prośby i monity nie były skuteczne.
W związku z tym stowarzyszenie prowadziło bardzo oszczędną gospodarkę finansami ograniczając się do niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem siedziby oraz 2-osobowej Obsługi biura zatrudnionej na umowie-zleceniu. Nie dokonywano zakupów sprzętu, a w niewielkim zakresie robione były zakupy materiałów biurowych.
W roku 2021 powinien odbyć się Zjazd Krajowy PTM. Ze względu jednak na dynamiczną sytuację związaną z epidemią Covid-19 nie można na razie zaplanować terminu Zjazdu oraz rozpocząć prac organizacyjnych w tradycyjnym rozumieniu
Informacja w sprawie Zjazdu Krajowego zostanie przekazana w najbliższym możliwym terminie.