Sprawozdanie z dziełalności za rok 2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w roku 2018
W roku 2018 Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe kontynuowało realizację zadań statutowych oraz kierunków działania określonych przez Zjazd Krajowy PTM, który odbył się w 2017r.
W związku z powyższym stowarzyszenie opiniowało przygotowane przez rząd akty prawne dotyczące Rządowego Programu Mieszkanie + oraz podjęło starania o zorganizowanie konferencji na temat tego Programu.
Podjęto też próbę pozyskania środków na organizację konferencji. Opracowano wstępne jej założenia oraz powołano zespół do spraw przygotowania koncepcji merytorycznej i organizacyjnej konferencji pod przewodnictwem wiceprezesa Zarządu Głównego p. Jacka Kopik – Nagłowskiego.
Upoważniono również jednego z członków ww. zespołu do kordynacji działań i kontaktów z ew. patronami politycznymi i medialnymi oraz sponsorami i instytucjami finansującymi koszty konferencji.
Omówionym wyżej sprawom poświęcona była znaczna część posiedzenia
Zarządu Głównego PTM w dniu 8 lutego 2018r.
Prace nad przygotowaniem konferencji trwały do lipca 2018r. Ostatecznie jednak PTM postanowiło wycofać się z organizacji konferencji w 2018r. ze względu na komplikacje z uzgodnieniem i podpisaniem umowy sponsorskiej oraz fakt, że na Stadionie Narodowym w Warszawie zostało zorganizowane konkurencyjne spotkanie o tematyce zbliżonej do założeń planowanej przez PTM konferencji.
Zarząd Główny postanowił podtrzymywać kontakty i współpracę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju zarówno w zakresie Programu Mieszkanie + jak i w innych sprawach.
Realizując to postanowienie ZG PTM swoje kolejne posiedzenie zaplanowane na 13 grudnia 2018r. poświęcił problematyce przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku ustawy w tej sprawie.
Na część posiedzenia dotyczącą ww. problematyki zaproszono kilkudziesięciu przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych oraz jako referenta (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami) przedstawiciela Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Niestety, Ministerstwo wycofało się z uczestnictwa, zaś kilkunastoosobowa reprezentacja spółdzielni mieszkaniowych, mimo zawiadomienia o zmianie charakteru spotkania, przybyła na tę część posiedzenia.
W tej sytuacji przedstawiono uczestnikom spotkania prezentację prawną na temat: „Analiza przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz rządowego projektu z dnia 4 grudnia 2018r. o zmianie ustawy przekształceniowej”.
W dyskusji przeprowadzonej po prezentacji zgłoszono wiele problemów
i wątpliwości dot. realizacji ustawy.
Biorąc pod uwagę, że planowane były kolejne nowelizacje ustawy, a Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprosiło przedstawicieli PTM do udziału w konsultacjach nad tymi nowelizacjami, Zarząd Główny wytypował 5 osób do reprezentowania stanowiska PTM. Pierwsza z konsultacji odbyła się w dniu 19 grudnia 2018r.
W drugiej części posiedzenia dn. 13 grudnia 2018r. ZG zajął się sprawami wewnętrznymi stowarzyszenia, w tym budżetem i planem pracy na 2019r.

W 2018r. członkowie Zarządu uczestniczyli w jubileuszach 60-lecia kilku spółdzielni mieszkaniowych oraz w 60-leciu „Domów Spółdzielczych”.
Zarząd Główny wystąpił o przyznanie nagrody gazety „Południe” p.Jerzemu Majewskiemu, długoletniemu działaczowi PTM.
Nagroda została przyznana i wręczona w dniu 15 maja 2018r.
W 2018r. Zarząd Główny odbył 2 omówione powyżej posiedzenia plenarne.
Biuro PTM było obsługiwane, podobnie jak w latach ubiegłych, przez
2 osoby zatrudnione na umowach zlecenia.
Rozliczenie finansowe (przychody i wydatki) PTM za rok 2018 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

 

 

Sporządziła:                                               Akceptował:

Izabela Ziemińska-Marynowicz                         Zbigniew Janowski

Prezes ZG PTM