Podsumowanie posiedzenia Zarządu oraz zamierzenia na 2018 rok.

W dniu 8 lutego 2018r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego odbył swoje pierwsze w bieżącym roku posiedzenie plenarne.
Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w 2017 roku oraz sprawozdanie finansowe (bilans) za rok obrotowy 2017.
Pozytywną opinię w sprawie gospodarki finansowej PTM wyraziła Główna Komisja Rewizyjna. Przyjęto również plan finansowy na rok 2018.
Zarząd Główny postanowił, że Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe zorganizuje konferencję programową o roboczym tytule: „Narodowy Program Mieszkaniowy – możliwości i zagrożenia”.
Zarząd powołał zespół ds. przygotowania koncepcji merytorycznej i organizacyjnej konferencji w składzie:
Jacek Kopik-Nagłowski – przewodniczący oraz Zbigniew Gotfalski, Piotr Konkel, Andrzej Kuper – członkowie.
Jednocześnie Zarząd upoważnił członka ww. zespołu, p. Piotra Konkela do koordynacji działań związanych z przygotowaniem i organizacją konferencji
oraz do kontaktów z ew. patronami i sponsorami.
Zakłada się, że konferencja zostanie zorganizowania w IV kwartale 2018r.