Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego – 2017 r.

W dniach 11 stycznia i 22 lutego 2017r. odbył się  Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego.
W pierwszej części Zjazdu zostały przyjęte sprawozdania Zarządu Głównego
i Głównej Komisji Rewizyjnej za lata 2013 – 2017 oraz kierunki działania PTM
na lata2017 – 2020. Zjazd udzielił absolutorium ustępującym władzom stowarzyszenia.
W drugiej części Zjazdu zostały wybrane władze PTM, tj. Zarząd Główny
i Główna Komisja Rewizyjna. Zjazd nadał status Honorowego Członka PTM
p. Jerzemu Majewskiemu, wieloletniemu członkowi Zarządu Głównego, człowiekowi bardzo zasłużonemu dla polskiego mieszkalnictwa.
Poniżej podajemy skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej PTM, które ukonstytuowały się na posiedzeniu w dniu 22.02.2017r.
PREZYDIUM ZG:
Zbigniew Janowski – prezes
Jan Gąbka – wiceprezes
Jacek Kopik-Nagłowski – wiceprezes
Tadeusz Stachowski – wiceprezes
Zbigniew Gotfalski – sekretarz generalny
Kazimiera Szerszeniewska – skarbnik
Piotr Makohin – członek prezydium
POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
Henryk Brzuchacz
Grzegorz Jakubiec
Adam Janczewski
Krystyna Piasecka
Andrzej Półrolniczak
Jerzy Prażuch

Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem ZG PTM z działalności w latach 2013 – 2017 oraz tekstem „Kierunków działania PTM na lata 2017 – 2020”. Obydwa dokumenty znajdują się na tej stronie.