Informacja w sprawie działalności PTM w czasie pandemii Covid-19

W związku z ogłoszonym w marcu br. stanem epidemii na terenie całego kraju, nie było możliwości zorganizowania w 2020r. żadnego z planowanych posiedzeń Zarządu Głównego PTM, ani podjęcia innych przedsięwzięć wynikających ze statutu stowarzyszenia oraz Kierunków działania na lata 2017-
2020 przyjętych przez Zjazd Krajowy PTM.
Członkom Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej zostało rozesłane sprawozdanie finansowe PTM za rok 2019 wraz z częścią opisową.
Komisja Rewizyjna, jak co roku przedstawiła swoją opinię w sprawie sprawozdania i na tej podstawie – zgodnie z rekomendacją GKR poproszono członków ZG o zatwierdzenie sprawozdania i podjęcie uchwały drogą obiegową.
Członkowie Zarządu Głównego opowiedzieli się w większości za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego PTM
za rok obrotowy 2019 (sprawozdanie w załączeniu).
PTM w 2019r. utrzymywało się wyłącznie ze składek członkowskich, przy czym liczba członków zwyczajnych i wspierających opłacających składki zmalała. Wysyłane przez biuro PTM prośby i monity nie były skuteczne.
W związku z tym stowarzyszenie prowadziło bardzo oszczędną gospodarkę finansami ograniczając się do niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem siedziby oraz 2-osobowej Obsługi biura zatrudnionej na umowie-zleceniu. Nie dokonywano zakupów sprzętu, a w niewielkim zakresie robione były zakupy materiałów biurowych.
W roku 2021 powinien odbyć się Zjazd Krajowy PTM. Ze względu jednak na dynamiczną sytuację związaną z epidemią Covid-19 nie można na razie zaplanować terminu Zjazdu oraz rozpocząć prac organizacyjnych w tradycyjnym rozumieniu
Informacja w sprawie Zjazdu Krajowego zostanie przekazana w najbliższym możliwym terminie.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego za rok 2019

Sprawozdanie z działalności

         Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego za rok 2019

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe realizowało w 2019r. zadania statutowe oraz wynikające z kierunków działania określonych przez Zjazd Krajowy w 2017r., a szczególnie dot. przywrócenia rangi i znaczenia planowaniu przestrzennemu, popierania różnych form budownictwa i gospodarki mieszkaniowej, prawidłowej legislacji.
Kontynuując rozpoczęte pod koniec 2018r. działania, Zarząd Główny PTM prowadził korespondencję z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, a następnie Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nowelizacji (wielokrotnej) ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wytypował również 5-ciu przedstawicieli PTM do współpracy z ww. ministerstwem (konsultacji) w sprawach nowelizacji ustawy.
Efektem tych działań było m.in. uzyskanie zapisów korzystnych dla spółdzielni mieszkaniowych oraz eliminujących wątpliwości związane z pierwotnymi zapisami.

W dniu 8 kwietnia 2019r. zostało zorganizowane spotkanie liderów polskiego rynku nieruchomości, któremu przewodniczył wiceprezes ZG PTM p. Jacek Kopik-Nagłowski. Obrady skon centrowane były na następujących problemach:
1. Integracja organizacji działających w dziedzinie rynku nieruchomości
(porozumienie federacji).
2. Skoordynowanie szkoleń prowadzonych przez federacje (programy,
ilość godzin, egzaminy, uprawnienia).
3. Możliwości i uwarunkowania powołania sektorowej rady do spraw
kompetencji w sektorze nieruchomości.
W spotkaniu licznie uczestniczyli szefowie organizacji działających w sektorze nieruchomości oraz eksperci.

W dniu 28 czerwca 2019r. odbyło się rozszerzone posiedzenie Zarządu Głównego PTM, na którym dr Adam Kowalewski – architekt i urbanista zaprezentował referat na temat: „Gospodarka przestrzenna. Kryzys – źródła – drogi wyjścia”. Referat (ilustrowany przykładami) zawierał diagnozy i wnioski wynikające z prac badawczych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.
Uczestnicy – głównie reprezentanci spółdzielni mieszkaniowych – potwierdzili w dyskusji trafność zaprezentowanych diagnoz oraz proponowanych rozwiązań. Otrzymali też materiał opracowany przez Adama Kowalewskiego i Tadeusza Markowskiego. Za zgodą autorów tekst został opublikowany w „Domach Spółdzielczych”, a także rozesłany do spółdzielni mieszkaniowych, których przedstawiciele nie mogli wziąć udziału w spotkaniu.

Problematyce stanu aktualnego i przyszłości Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego było poświęcone posiedzenie ZG PTM w dniu 10 grudnia 2019r.
Miało to związek z 90-tą rocznicą powstania prekursora PTM, tj. Polskiego Towarzystwa Reformy Mieszkaniowej, które działało w latach 1929 – 1939.
Historię stowarzyszenia reaktywowanego po wielu próbach dopiero w 2002r. przypomniał sekretarz generalny PTM p. Zbigniew Gotfalski, który omówił również dorobek 18-tu lat jego działalności. Zwrócił uwagę na trafność i aktualność przyjętych zarówno w Deklaracji Programowej jak i innych dokumentach, w tym wydawnictwach PTM celóe i opinii.
W dyskusji zwrócono uwagę na zmniejszające się w przestrzeni publicznej zapotrzebowanie na współpracę i korzystanie z doświadczeń takich organizacji pozarządowych jak Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe. Siłą rzeczy trzeba więc ograniczyć się do przedsięwzięć kameralnych, takich jak poświęcone konkretnej problematyce rozszerzone posiedzenia Zarządu Głównego, formułowanie opinii, działalność edukacyjuna (w miarę możliwości).

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe utrzymywało się w 2019r. wyłącznie ze składek członkowskich wnoszonych przez osoby fizyczne i osoby prawne (członkowie wspierający). Gospodarka środkami finansowymi była z natury rzeczy bardzo oszczędna.
Biuro stowarzyszenia jest obsługiwane przez 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Zarząd Główny oraz Główna Komisja Rewizyjna sa informowane na bieżąco o stanie finansów stowarzyszenia, zaś o jego działalności merytorycznej, w tym dokumentach informuje strona internetowa PTM aktualizowana na bieżąco.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 zostało sporządzone w terminie i przedstawione Głównej Komisji Rewizyjnej do zbadania i zaopiniowania.
Szczegółowe rozliczenie przychodów i wydatków PTM za rok 2019 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

 

Sporządziła sprawozdanie:                                           Akceptował:

Izabela Ziemińska-Marynowicz                               Zbigniew Janowski
Prezes Zarządu Głównego