Podsumowanie posiedzenia Zarządu oraz zamierzenia na 2018 rok.

W dniu 8 lutego 2018r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego odbył swoje pierwsze w bieżącym roku posiedzenie plenarne.
Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w 2017 roku oraz sprawozdanie finansowe (bilans) za rok obrotowy 2017.
Pozytywną opinię w sprawie gospodarki finansowej PTM wyraziła Główna Komisja Rewizyjna. Przyjęto również plan finansowy na rok 2018.
Zarząd Główny postanowił, że Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe zorganizuje konferencję programową o roboczym tytule: „Narodowy Program Mieszkaniowy – możliwości i zagrożenia”.
Zarząd powołał zespół ds. przygotowania koncepcji merytorycznej i organizacyjnej konferencji w składzie:
Jacek Kopik-Nagłowski – przewodniczący oraz Zbigniew Gotfalski, Piotr Konkel, Andrzej Kuper – członkowie.
Jednocześnie Zarząd upoważnił członka ww. zespołu, p. Piotra Konkela do koordynacji działań związanych z przygotowaniem i organizacją konferencji
oraz do kontaktów z ew. patronami i sponsorami.
Zakłada się, że konferencja zostanie zorganizowania w IV kwartale 2018r.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w roku 2017

W 2017r. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe kontynuowało realizację zadań
statutowych.
W dniach 11 stycznia i 22 lutego 2017r. obradował Zjazd Krajowy PTM, który podsumował działalność stowarzyszenia w latach 2013 – 2016, udzielił absolutorium ustępującym władzom i uchwalił kierunki działania w latach
2017 – 2020. W trakcie drugiej części Zjazdu wybrano 13-osobowy Zarząd Główny i 3-osobową Główną Komisję Rewizyjną na nową 4-letnią kadencję.
Zjazd zdefiniował rolę (funkcję) PTM jako:
1) opiniotwórczą wobec działalności legislacyjnej rządu,
2) inspirująca i kontrolną wobec deklaracji politycznych,
3) integrującą różne działające w szeroko pojętym mieszkalnictwie organizacje,
4) tworzącą płaszczyznę porozumienia między tymi organizacjami a rządem.
Wiele uwagi poświęcono problematyce spółdzielczości mieszkaniowej. Ustalono, że PTM zajmie i opublikuje stanowisko w sprawie projektowanych zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
Obszerna informacja o Zjeździe Krajowym PTM została zamieszczona na stronie internetowej stowarzyszenia.
Realizując przyjęte przez Zjazd Krajowy kierunki działania i ustalenia Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe opracowało stanowisko prawne wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze (autorstwa Kukiz’15, druk sejmowy 1268).
Tekst tego stanowiska został rozesłany na początku maja 2017r. do: Prezesa Rady Ministrów i właściwych członków rządu, Kancelarii Prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu RP, przewodniczących klubów i kół poselskich,
przewodniczących właściwych komisji sejmowych, Krajowej Rady Spółdzielczej i Związków Rewizyjnych, wybranych gazet i członków PTM.
Do 200 spółdzielni mieszkaniowych znajdujących się w bazie ZZ „Budowlani”
tekst stanowiska został wysłany przez biuro przewodniczącego p. Zbigniewa
Janowskiego.
Do wicepremiera Mateusza Morawieckiego, ministrów: Andrzeja Adamczyka i Elżbiety Rafalskiej oraz przewodniczących komisji sejmowych zajmujących się
sprawami: gospodarki i rozwoju, infrastruktury i mieszkalnictwa, polityki społecznej i rodziny wysłano dodatkowo wykaz podstawowych dokumentów PTM (2003 – 2014)

Wcześniej, bo w marcu 2017r. prezes ZG PTM p. Zbigniew Janowski zaproponował przewodniczącemu sejmowej Komisji Infrastruktury panu Bogdanowi Rzońcy udział ekspertów – członków ZG PTM w pracach związanych z nowelizacją wymienionych wyżej ustaw.
Do współpracy z komisją zostali zgłoszeni, oprócz prezesa Zarządu Głównego,
pp. Tadeusz Stachowski i Grzegorz Jakubiec.
Na ok. dwudziestu adresatów reprezentujących władze ustawodawcze i wykonawcze, do których przesłano stanowisko PTM, odpowiedzi udzieliło kilku. Projekt, którego dotyczyło stanowisko został wycofany z prac parlamentarnych, a 30 maja 2017r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe otrzymywało z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa informacje o przygotowywanych aktach prawnych: projektach
ustaw, rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, rozporządzeń Ministra (j.w.) skierowanych do uzgodnień społecznych, a zamieszczanych najczęściej w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji lub w BIP Min. Infrastruktury i Budownictwa. Były one najczęściej związane z programem
Mieszkanie+. Niestety, terminy zgłaszania uwag były z reguły 7-mio lub 14-to
dniowe, czasem 21-dniowe. Trudno więc było w tak krótkim czasie przygotować opinie lub uwagi.
Sejmowa Komisja Infrastruktury dwukrotnie poinformowała o swoich posiedzeniach, w których mogliby wziąć udział przedstawiciele PTM.
Informacje te wpłynęły tuż przed terminem posiedzenia, uniemożliwiając wzięcie w nim udziału naszym przedstawicielom.
W 2017r. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe otrzymało zaproszenia do udziału w kilku ogólnopolskich wydarzeniach, które mogły być miejscem prezentacji stanowiska stowarzyszenia i jego działalności.
W dniach 21 – 22 czerwca 2017r. obradowało IX Śląskie Forum Inwestycji,
Budownictwa, Nieruchomości, w którym wziął udział prezes Zarządu Głównego
p. Zbigniew Janowski. W swoim wystąpieniu przedstawił on stanowisko PTM
wobec Programu Mieszkanie+. Wystąpienie to zostało szeroko omówione w czasopiśmie „Forum Budownictwa Śląskiego” w relacji z obrad konferencji.
Organizatorem IX Forum oraz konferencji była Śląska Izba Budownictwa, która
w dniu 19 października zorganizowała drugą konferencję IX Śląskiego Forum
połączoną z obchodami 20-lecia Izby. Na tę konferencję został również zaproszony prezes ZG PTM, a wiodącym tematem była prezentacja projektu nowego „Kodeksu urbanistyczno-budowlanego”.
W dniach 19 – 20 października 2017r. obradował w Siedlcach III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy organizowany przez Europejskie Centrum Biznesu, na który zaproszono prezesa ZG PTM.
Do udziału w Szczycie i panelu dyskusyjnym został zgłoszony wiceprezes ZG
p. Jacek Kopik-Nagłowski. Niestety, z ważnych przyczyn osobistych nie mógł
on uczestniczyć w obradach, o czym powiadomiono organizatorów i prowadzącego panel.
W dniu 20 października 2017r. w Warszawie została zorganizowana przez
CEMEX Polska Sp. z o.o. konferencja na temat: „Trendy rozwoju Budownictwa mieszkaniowego na Mazowszu”. O udział w tej konferencji oraz wygłoszenie referatu poproszono PTM. Zgodnie z decyzją prezesa ZG uczestniczył w wydarzeniu i wygłosił referat połączony z prezentacją na temat: „Rynek mieszkaniowy w Warszawie – co nas czeka?” pan Grzegorz Jakubiec członek Zarządu Głównego.
Stowarzyszenie otrzymało też zaproszenie na organizowaną w dniach 6 – 7
listopada 2017r. w Warszawie IX Konferencję dla Budownictwa. Organizatorem był Związek Pracodawców Producentów Materiałów Budowlanych.
Ze względu na wysokie koszty uczestnictwa zrezygnowano z udziału przedstawicieli PTM w konferencji.
Ponadto w grudniu 2017r. odbyły się trzy ważne spotkania, w których uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego:
1. Obchody 25-lecia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Nieruchomości w
dniach 7 – 8 grudnia w Gdańsku. PTM reprezentował na tych obchodach
p. Piotr Konkel.
2. Spotkanie Grupy Roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji zorganizowane
w dniu 8 grudnia w Instytucie Techniki Budowlanej. Spotkanie poświęcone
było analizie potrzeb standaryzacji i certyfikacji kwalifikacji w budownictwie
a udział wziął w nim sekretarz generalny PTM p. Zbigniew Gotfalski
zastępując zgłoszonego wcześniej p. Jacka Kopik-Nagłowskiego, który nie
mógł wziąć udziału w tym spotkaniu.
3. Konferencja „Mieszkanie+ dziś i jutro” zorganizowana w dniu 24 grudnia
przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie. Udział w
konferencji wziął p. Adam Janczewski – członek ZG PTM.

Należy zaznaczyć, że w 2017r. obchodziła swoje 60-lecie wielce zasłużona
dla Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Uroczystość jubileuszowa odbyła się w dniu 29 września 2017r.
Z ramienia PTM uczestniczył w niej p. Tadeusz Stachowski – wiceprezes Zarządu Głównego.
W IV kwartale 2017r. podjęto prace przygotowawcze do zorganizowania w 2018r. konferencji programowej PTM na temat:
„Budownictwo społeczne w Narodowym Programie Mieszkaniowym”.
Założenia wstępne oraz projekt kosztorysu zostaną omówione na pierwszym
w 2018r. posiedzeniu Zarządu Głównego.
Również w IV kwartale 2017r. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe wzięło udział w badaniach polskich zrzeszeń branżowych, organizacji pozarządowych oraz innych form stowarzyszeń. Badania te prowadzili przedstawiciele
uniwersytetów: Aston w Wielkiej Brytanii oraz Jagiellońskiego i im. Adama
Mickiewicza. Były one realizowane w ramach projektu porównawczego, który obejmuje większość krajów europejskich. Otrzymaliśmy podziękowanie za udział i prawidłowe wypełnienie ankiety.

Zarząd Główny PTM odbył w 2017r. dwa posiedzenia plenarne.
Biuro PTM, podobnie jak w latach ubiegłych, było obsługiwane przez 2 osoby
zatrudnione na podstawie umowy – zlecenia.
Rozliczenie przychodów i wydatków PTM w 2017r. stanowi załącznik do
niniejszego sprawozdania.

 

 

 

Sprawozdanie sporządziła:                                                       Akceptował:

Izabela Ziemińska-Marynowicz                                                   Zbigniew Janowski

Prezes ZG PTM