Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego – 2017 r.

W dniach 11 stycznia i 22 lutego 2017r. odbył się  Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego.
W pierwszej części Zjazdu zostały przyjęte sprawozdania Zarządu Głównego
i Głównej Komisji Rewizyjnej za lata 2013 – 2017 oraz kierunki działania PTM
na lata2017 – 2020. Zjazd udzielił absolutorium ustępującym władzom stowarzyszenia.
W drugiej części Zjazdu zostały wybrane władze PTM, tj. Zarząd Główny
i Główna Komisja Rewizyjna. Zjazd nadał status Honorowego Członka PTM
p. Jerzemu Majewskiemu, wieloletniemu członkowi Zarządu Głównego, człowiekowi bardzo zasłużonemu dla polskiego mieszkalnictwa.
Poniżej podajemy skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej PTM, które ukonstytuowały się na posiedzeniu w dniu 22.02.2017r.
PREZYDIUM ZG:
Zbigniew Janowski – prezes
Jan Gąbka – wiceprezes
Jacek Kopik-Nagłowski – wiceprezes
Tadeusz Stachowski – wiceprezes
Zbigniew Gotfalski – sekretarz generalny
Kazimiera Szerszeniewska – skarbnik
Piotr Makohin – członek prezydium
POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
Henryk Brzuchacz
Grzegorz Jakubiec
Adam Janczewski
Krystyna Piasecka
Andrzej Półrolniczak
Jerzy Prażuch

Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem ZG PTM z działalności w latach 2013 – 2017 oraz tekstem „Kierunków działania PTM na lata 2017 – 2020”. Obydwa dokumenty znajdują się na tej stronie.

Informacja o działalności Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w latach 2013-2016

SPRAWOZDANIE

  Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego z działalności

                                           w latach 2013- 2016


Zwyczajny Zjazd Krajowy PTM został zwołany zgodnie z &18 ust. 3 Statutu i odbył się w dniu 7 listopada 2012 roku.
Zjazd podsumował działalność stowarzyszenia w latach 2009 – 2012, wybrał nowe władze oraz uchwalił kierunki działania na lata 2013 – 2017.
Zjazd uchwalił także rezolucję w sprawie sytuacji spółdzielczości mieszkanio-
wej w Polsce.
Skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej zostały – po ich ukonstytuowaniu się – zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Od 7 listopada 2012 roku do lipca 2016 roku Zarząd Główny działał w 13-oso-
bowym składzie, a w drugiej połowie 2016r. po śmierci Stanisława Baranowskiego w składzie 12-osobowym.
Główna Komisja Rewizyjna  przez cały okres kadencji działała w 3-osobowym składzie.
Zarząd Główny w okresie sprawozdawczym odbył 9 posiedzeń plenarnych, odbyło się też w 2014r. posiedzenie Prezydium ZG PTM.
Na wszystkie posiedzenia plenarne byli zapraszani członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej.

Przed zwołaniem poprzedniego Zjazdu Krajowego Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe liczyło 42 członków zwyczajnych (osoby fizyczne) i 6 członków
wspierających (osoby prawne).
W ciągu ostatnich czterech lat kontakty z PTM podtrzymywało ok. 30 członków zwyczajnych. Zmarło w tym czasie trzech członków PTM: Stanisław Baranowski – członek Zarządu Głównego, Andrzej Grudziński – wieloletni działacz stowarzyszenia i Edmund Prądzyński – były członek Głównej Komisji Rewizyjnej.
Liczba członków wspierających ulegała zmianie: w 2014 roku z członkostwa zrezygnowała firma UNIBEP S.A. z Bielska Podlaskiego, natomiast członkami
wspierającymi zostały firmy: ADEXBUD PMB z Obornik Wielkopolskich i TECHEM Techniki Pomiarowe z Poznania.
W 2015r. w poczet członków wspierających PTM zostały przyjęte:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie oraz Firma Budowlana DOTA z Poznania.
Aktualnie, tj. w 2016r. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe liczy 9 członków wspierających (osoby prawne).

W latach 2013 – 2016 Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe realizowało zadania przyjęte w kierunkach działania na lata 2013 – 2017:

W kwietniu 2013r. została zorganizowana w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej konferencja na temat: „Osiedla mieszkaniowe po dwudziestu dwóch latach transformacji”.
W konferencji uczestniczyli reprezentanci spółdzielni mieszkaniowych, środowiska architektów i urbanistów, instytucji związanych z mieszkalnictwem. Zainteresowanie konferencją i liczne w niej uczestnictwo zaprezentowali członkowie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Aktywny udział w dyskusji nad wygłoszonymi referatami wzięli pracownicy Katedry Kształtowania Krajobrazu Instytutu Architektury Krajobrazu KUL. Katedra ta współpracuje  z Lubelską SM.
Dorobek konferencji  został opublikowany w numerze 12 „Nowin PTM” w
pierwszym kwartale 2014r.

W roku 2013 zostały także podjęte wspólnie z Zarządem Głównym PZiTB prace związane z przygotowaniem koncepcji merytorycznej i organizacyjnej kolejnej Konferencji Spalskiej SPAŁA 2014.
Zarząd Główny wytypował przedstawicieli do Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
Niestety, w 2014r. prace nad organizacją Konferencji Spalskiej zostały przez
PZiTB wstrzymane, nie odbyła się również w tym roku żadna konferencja programowa PTM.

Zarząd Główny PTM przyjął w kwietniu 2014r. istotne dla dalszej działalności
Towarzystwa ustalenia dotyczące:
- pozyskiwania członków wspierających,
- organizacji konferencji programowych,
- nadawania referencji i wyróżnień przez PTM,

 

- kontynuacji opiniowania przez PTM aktów prawnych i innych dokumentów
 dotyczących najistotniejszych problemów mieszkalnictwa oraz publikacji
 opinii na stronie internetowej PTM.
W wyniku realizacji tych ustaleń zmodernizowano stronę internetową PTM, na której opublikowano komunikat o ww. ustaleniach.
Ponadto zostały opracowane (zaakceptowane we wrześniu 2014r. przez ZG)
i opublikowane następujące dokumenty: list otwarty do prezesów firm  działających w budownictwie i mieszkalnictwie (dot. współpracy z PTM) oraz regulamin uzyskiwania atestu Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego.
Do zarządów i rad nadzorczych 46 spółdzielni mieszkaniowych został wysłany list Zarządu Głównego wraz z kompletem informacji o działalności statutowej
PTM i prośbą o przystąpienie do stowarzyszenia. Do listu został dołączony egzemplarz nr 8 „Nowin PTM” zatytułowany „Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe na przełomie lat 2008/2009”.
Przygotowano propozycje tematyki i założeń konferencji PTM w 2015r.
Zarząd Główny uznał, że konferencje te powinny mieć charakter regionalny.

Na początku 2015r. Zarząd Główny przyjął tematykę i warunki organizacyjne konferencji regionalnej w Katowicach. Ustalono, że tematem będzie:
„Spółdzielnia Mieszkaniowa w organizmie miasta”
Konferencja odbyła się w październiku 2015r. w Katowicach, a jej organizatorami oprócz PTM byli: Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz
Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele zarządów i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych z woj. śląskiego i województw ościennych, członkowie PTM, przedstawiciele samorządów miast.
W trakcie konferencji zostały wygłoszone 3 referaty dot. współpracy spółdzielni
z samorządami lokalnymi.
Uchwalone zostało stanowisko (rezolucja) konferencji omawiające realizację różnych form działalności spółdzielni i samorządów na rzecz społeczności lokalnych, z konkluzją iż:
„Przyszłość spółdzielni mieszkaniowych w strukturze miast opierać się winna na wzajemnej współpracy, kooperacji i współdziałaniu na zasadach synergii z lokalnymi samorządami, co korzystnie wpłynie na zwiększenie efektów wspólnego działania, a także stworzy możliwości zmniejszenia kosztów działalności”.

 

Informacja o przebiegu konferencji i tekst przyjętego stanowiska (rezolucji) zostały opublikowane we „Wspólnych Sprawach” wyd. Katowickiej SM oraz w miesięczniku „Domy Spółdzielcze”.
Materiały z konferencji nie były objętościowo na tyle duże, żeby poświęcić im
kolejny numer „Nowin PTM”.

W 2015r. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe było też współorganizatorem spotkania przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych spółdzielni z prof. Ewą Łętowską, która wraz z prof. Dawidem Miąsikiem omówiła „Niebezpieczeństwa
związane z długami spółdzielni mieszkaniowych”.
Informacja z przebiegu spotkania oraz wnioski zostały opublikowane w październikowym numerze „Domów Spółdzielczych”. Redakcja miesięcznika była współorganizatorem spotkania.

Od 2014 roku nadawane są Atesty PTM.
Jako pierwsza uzyskała atest Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Atest nadawany jest na rok kalendarzowy i może być (zgodnie z regulaminem) przedłużony na rok następny. KSM otrzymała Atest PTM na rok 2015 i 2016.
W marcu 2015r. atest uzyskała też Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” we Wrocławiu, która również otrzymała przedłużenie atestu na rok 2016.

W okresie sprawozdawczym Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe przedstawiało opinie lub zajmowało stanowisko w sprawach związanych z funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych (legislacja) i budownictwa mieszkaniowego – bądź bezpośrednio, poprzez wspomniane wcześniej rezolucje lub stanowiska, bądź poprzez współpracujących z nami ekspertów. Stowarzyszenie korzystało ze wsparcia w tym zakresie ZZ „Budowlani” oraz redakcji miesięcznika „Domy Spółdzielcze”.
W 2016r. po ogłoszeniu założeń do Rządowego Narodowego Programu Mieszkaniowego MIESZKANIE+, Zarząd Główny PTM przyjął „Stanowisko” w sprawie tych założeń. Zostało ono opublikowane  w miesięczniku ZZ „Budowlani”, „Domach Spółdzielczych”, w sierpniowym numerze „Tęczy Polskiej” i na stronie internetowej PTM oraz rozesłane do przedstawicieli Sejmu i Senatu, Rządu RP, partii politycznych.
Na stronie internetowej PTM  Zarząd Główny zachęca do przedstawiania opinii, poglądów, wymiany doświadczeń wszystkie podmioty zainteresowane problematyką mieszkalnictwa.

 


Zarząd Główny na bieżąco monitorował sytuację finansową stowarzyszenia.
Od 2014r. działalność PTM przestała wspierać finansowo UNIQA TU S.A.
Źródłem dochodów PTM są składki członkowskie, głównie od członków wspierających, działalność wydawnicza, dotacje, niewielkie wpływy za organizację konferencji.
Wydatki dotyczą głównie utrzymania siedziby stowarzyszenia i obsługi jego  działalności statutowej (czynsz i media, obsługa informatyczna i biurowa, telekomunikacja).
Biuro PTM było w okresie sprawozdawczym obsługiwane przez 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia (wydatki na te obsługę nie przekraczają 30% wydatków ogółem). Ponadto w okresie sprawozdawczym sekretarz generalny PTM pełnił dyżury w siedzibie stowarzyszenia 2 razy w tygodniu, a w okresie wakacji raz w tygodniu.
Od 2015r. zmniejszyły się wydatki na czynsz za lokal wynajmowany na siedzibę PTM od RSM „Praga” w związku ze spłatą adaptacji pomieszczeń.

Przychody i wydatki PTM w poszczególnych latach kształtowały się następująco:
                                               Przychody                         Wydatki
2013 rok                                 65.303,-  *                         45.489,- *
2014 rok                                 33.929,-                             30.994,-
2015 rok                                 37.405,-                             27.707,-
2016 rok                                 44.998,-                          ca27.500,-
Szczegółowe rozliczenia przychodów i wydatków znajdują się w rocznych sprawozdaniach finansowych badanych i opiniowanych przez Główną Komisję Rewizyjną PTM.

*Na wysokość przychodów w 2013r. składa się m.in. dotacja UNIQA TU S.A.
 (10.000zł) oraz wpłata awansem części składek członkowskich na rok 2014.

                                                                                Za Zarząd Główny

                                                                               Zbigniew Janowski
                                                                                  Prezes Zarządu