STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIESZKANIOWEGO w sprawie założeń do Rządowego Narodowego Programu Mieszkaniowego MIESZKANIE +

Warszawa, 22 czerwca 2016r.

Zaprezentowane dotychczas, głównie w wystąpieniach Premier Beaty Szydło, założenia przygotowywanego przez Rząd Programu MIESZKANIE + odczytujemy jako:
- uznanie, iż sytuacja mieszkaniowa ludności w Polsce jest daleka od
standardów europejskich, a podejmowane dotychczas próby rozwiązania tzw.
kwestii mieszkaniowej nie przyniosły zadowalających efektów,
- zrozumienie, iż traktowanie nakładów na budownictwo mieszkaniowe
jedynie jako wydatków konsumpcyjnych razi dogmatyzmem ekonomicznym,
- wskazanie, że stopień i jakość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
społeczeństwa ma związek zarówno z sytuacją demograficzną, jak też określa
możliwości wzrostu gospodarczego i postępu kulturowego,
- przyjęcie, iż państwo nie może pozostawić mieszkalnictwa wyłącznie
„niewidzialnej ręce wolnego rynku”, zaś włączenie władz publicznych w
rozwiązywanie problemu mieszkaniowego powinno uwzględniać możliwości
finansowe różnych grup społecznych; rozumieć to należy jako dążenie do
segmentacji rozwiązań poprzez podział na elementy wolnorynkowe,
regulowane przez państwo i socjalne,
- wskazanie na potrzebę odejścia od forsowania własności mieszkań i powrót
do budowy mieszkań lokatorskich, czynszowych – dostępnych rodzinom
średnio zarabiającym, w tym ludziom rozpoczynającym życie zawodowe,
- poszukiwanie możliwości różnych form oszczędzania na mieszkanie
i współfinansowania budownictwa mieszkaniowego, w tym uwzględnienie
ulg podatkowych dla wydatków na cele mieszkaniowe.
Niezależnie od braku szczegółów i pozostawienia ich do przygotowywanego
Programu, sam fakt podjęcia problemów mieszkalnictwa potraktować należy jako
godny uznania i poparcia.
Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe, kontynuator działającego w okresie
międzywojennym Polskiego Towarzystwa Reformy Mieszkaniowej, od wielu lat
zabiega o nadanie właściwej rangi rozwiązywaniu kwestii mieszkaniowej w Polsce.
Wspólnie z innymi środowiskami działającymi w obszarze mieszkalnictwa, staramy się zmienić filozofię myślenia o mieszkalnictwie oraz jego roli i miejscu w gospodarce narodowej.
Zdecydowanie przeciwstawiamy się niszczeniu społecznych form mieszkalnictwa, w tym spółdzielczości mieszkaniowej.
Stanowisko PTM zaprezentowane zostało w kilkudziesięciu apelach, rezolucjach, wnioskach z konferencji, systematycznie przekazywanych organom władzy ustawodawczej i wykonawczej. Kwintesencję tych prac stanowi dokument „Założenia polityki mieszkaniowej państwa” (opr. w l. 2011/2012) przygotowany siłami społecznymi wspólnie z organizatorami tzw. Konferencji Spalskich.
Z satysfakcją przyjmujemy, iż sygnalizowane przez Rząd kierunki rozwiązań
są w zasadniczych zrębach zbieżne z postulatami Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że prezentowane przez Rząd założenia mają charakter deklaracji politycznych. Oczekujemy potwierdzenia propozycji w szczegółowych rozwiązaniach Rządowego Programu Mieszkaniowego.
Zależy nam na takim sformułowaniu Programu, by zawierał on konkretne cele, formy i sposoby realizacji oraz źródła ich finansowania. Istotne jest, by Program precyzował etapy realizacji poszczególnych zadań, co pozwoli na kontrolę ich wykonania.
Uznajemy, że pozornie odrębną, ale w gruncie rzeczy silnie sprzężoną z Programem jest kwestia uporządkowania spraw legislacji dotyczącej spółdzielczości mieszkaniowej, a przede wszystkim umożliwienie budowy spółdzielczych mieszkań lokatorskich na zasadzie „non profit”. Bez włączenia do Programu MIESZKANIE + najsprawniejszego obecnie zarządcy zasobów mieszkaniowych, jakim są spółdzielnie mieszkaniowe, istotny postęp w poziomie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa będzie niezwykle trudny.
Deklarujemy udział ekspercki Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w opiniowaniu szczegółowych rozwiązań Programu i wnikliwy społeczny nadzór nad jego realizacją.

Zarząd Główny PTM

 

„Przedstawione stanowisko zostanie rozesłane do odpowiednich organów władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz instytucji i organizacji zajmujących się problematyką mieszkalnictwa”