Informacja o działalności Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w 2014 roku

Informacja o działalności Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego
w 2014 roku

 

INFORMACJA

o działalności Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w 2014 roku
Stowarzyszenie kontynuowało w 2014r. realizację przyjętych przez Zjazd Krajowy kierunków działania.
W I kwartale – zgodnie z zapowiedzią został wydany Nr 12 Nowin PTM zawierający dorobek zorganizowanej w 2013r. w Lublinie Konferencji na
temat: „Osiedla mieszkaniowe po dwudziestu dwóch latach transformacji”.
W lutym 2014r. został on rozesłany do bibliotek, spółdzielni mieszkaniowych
i instytucji współpracujących z PTM.
Zarząd Główny przyjął istotne dla dalszej działalności PTM ustalenia i dokumenty. Komunikaty w tej sprawie są zamieszczone na naszej stronie
internetowej (24 sierpnia i 28 października 2014r.)

Do zarządów i rad nadzorczych 47 spółdzielni mieszkaniowych skierowano
list ZG wraz z kompletem informacji (materiałów) o działalności statutowej PTM i prośbą o przystąpienie do stowarzyszenia. Do listu został dołączony
egzemplarz NR 8 Nowin PTM.
Informacje o działalności stowarzyszenia, a także możliwości i warunkach uzyskiwania Atestu Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego ukazały się
także w prasie branżowej (pismach ZZ „Budowlani”, miesięczniku „Domy Spółdzielcze”.
Przygotowano (zaakceptowane już przez ZG) propozycje tematyki i założeń
konferencji/seminariów PTM w 2015r. oraz budżet na rok 2015.
O pracach dot. ww. przedsięwzięć będziemy informować na bieżąco.

W 2014r. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe pozyskało 2 członków wspierających:
ADEXBUD PMB z Obornik Wlkp. i TECHEM Techniki Pomiarowe z Poznania.
Członkiem wspierającym przestał być natomiast UNIBEP z Bielska Podl.
Atest Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego upoważniający do używania
sformułowania „Firma polecana przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe
wraz z logo PTM uzyskała Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.