Informacja w sprawie działalności PTM w czasie pandemii Covid-19

W związku z ogłoszonym w marcu br. stanem epidemii na terenie całego kraju, nie było możliwości zorganizowania w 2020r. żadnego z planowanych posiedzeń Zarządu Głównego PTM, ani podjęcia innych przedsięwzięć wynikających ze statutu stowarzyszenia oraz Kierunków działania na lata 2017-
2020 przyjętych przez Zjazd Krajowy PTM.
Członkom Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej zostało rozesłane sprawozdanie finansowe PTM za rok 2019 wraz z częścią opisową.
Komisja Rewizyjna, jak co roku przedstawiła swoją opinię w sprawie sprawozdania i na tej podstawie – zgodnie z rekomendacją GKR poproszono członków ZG o zatwierdzenie sprawozdania i podjęcie uchwały drogą obiegową.
Członkowie Zarządu Głównego opowiedzieli się w większości za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego PTM
za rok obrotowy 2019 (sprawozdanie w załączeniu).
PTM w 2019r. utrzymywało się wyłącznie ze składek członkowskich, przy czym liczba członków zwyczajnych i wspierających opłacających składki zmalała. Wysyłane przez biuro PTM prośby i monity nie były skuteczne.
W związku z tym stowarzyszenie prowadziło bardzo oszczędną gospodarkę finansami ograniczając się do niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem siedziby oraz 2-osobowej Obsługi biura zatrudnionej na umowie-zleceniu. Nie dokonywano zakupów sprzętu, a w niewielkim zakresie robione były zakupy materiałów biurowych.
W roku 2021 powinien odbyć się Zjazd Krajowy PTM. Ze względu jednak na dynamiczną sytuację związaną z epidemią Covid-19 nie można na razie zaplanować terminu Zjazdu oraz rozpocząć prac organizacyjnych w tradycyjnym rozumieniu
Informacja w sprawie Zjazdu Krajowego zostanie przekazana w najbliższym możliwym terminie.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego za rok 2019

Sprawozdanie z działalności

         Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego za rok 2019

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe realizowało w 2019r. zadania statutowe oraz wynikające z kierunków działania określonych przez Zjazd Krajowy w 2017r., a szczególnie dot. przywrócenia rangi i znaczenia planowaniu przestrzennemu, popierania różnych form budownictwa i gospodarki mieszkaniowej, prawidłowej legislacji.
Kontynuując rozpoczęte pod koniec 2018r. działania, Zarząd Główny PTM prowadził korespondencję z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, a następnie Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nowelizacji (wielokrotnej) ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wytypował również 5-ciu przedstawicieli PTM do współpracy z ww. ministerstwem (konsultacji) w sprawach nowelizacji ustawy.
Efektem tych działań było m.in. uzyskanie zapisów korzystnych dla spółdzielni mieszkaniowych oraz eliminujących wątpliwości związane z pierwotnymi zapisami.

W dniu 8 kwietnia 2019r. zostało zorganizowane spotkanie liderów polskiego rynku nieruchomości, któremu przewodniczył wiceprezes ZG PTM p. Jacek Kopik-Nagłowski. Obrady skon centrowane były na następujących problemach:
1. Integracja organizacji działających w dziedzinie rynku nieruchomości
(porozumienie federacji).
2. Skoordynowanie szkoleń prowadzonych przez federacje (programy,
ilość godzin, egzaminy, uprawnienia).
3. Możliwości i uwarunkowania powołania sektorowej rady do spraw
kompetencji w sektorze nieruchomości.
W spotkaniu licznie uczestniczyli szefowie organizacji działających w sektorze nieruchomości oraz eksperci.

W dniu 28 czerwca 2019r. odbyło się rozszerzone posiedzenie Zarządu Głównego PTM, na którym dr Adam Kowalewski – architekt i urbanista zaprezentował referat na temat: „Gospodarka przestrzenna. Kryzys – źródła – drogi wyjścia”. Referat (ilustrowany przykładami) zawierał diagnozy i wnioski wynikające z prac badawczych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.
Uczestnicy – głównie reprezentanci spółdzielni mieszkaniowych – potwierdzili w dyskusji trafność zaprezentowanych diagnoz oraz proponowanych rozwiązań. Otrzymali też materiał opracowany przez Adama Kowalewskiego i Tadeusza Markowskiego. Za zgodą autorów tekst został opublikowany w „Domach Spółdzielczych”, a także rozesłany do spółdzielni mieszkaniowych, których przedstawiciele nie mogli wziąć udziału w spotkaniu.

Problematyce stanu aktualnego i przyszłości Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego było poświęcone posiedzenie ZG PTM w dniu 10 grudnia 2019r.
Miało to związek z 90-tą rocznicą powstania prekursora PTM, tj. Polskiego Towarzystwa Reformy Mieszkaniowej, które działało w latach 1929 – 1939.
Historię stowarzyszenia reaktywowanego po wielu próbach dopiero w 2002r. przypomniał sekretarz generalny PTM p. Zbigniew Gotfalski, który omówił również dorobek 18-tu lat jego działalności. Zwrócił uwagę na trafność i aktualność przyjętych zarówno w Deklaracji Programowej jak i innych dokumentach, w tym wydawnictwach PTM celóe i opinii.
W dyskusji zwrócono uwagę na zmniejszające się w przestrzeni publicznej zapotrzebowanie na współpracę i korzystanie z doświadczeń takich organizacji pozarządowych jak Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe. Siłą rzeczy trzeba więc ograniczyć się do przedsięwzięć kameralnych, takich jak poświęcone konkretnej problematyce rozszerzone posiedzenia Zarządu Głównego, formułowanie opinii, działalność edukacyjuna (w miarę możliwości).

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe utrzymywało się w 2019r. wyłącznie ze składek członkowskich wnoszonych przez osoby fizyczne i osoby prawne (członkowie wspierający). Gospodarka środkami finansowymi była z natury rzeczy bardzo oszczędna.
Biuro stowarzyszenia jest obsługiwane przez 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Zarząd Główny oraz Główna Komisja Rewizyjna sa informowane na bieżąco o stanie finansów stowarzyszenia, zaś o jego działalności merytorycznej, w tym dokumentach informuje strona internetowa PTM aktualizowana na bieżąco.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 zostało sporządzone w terminie i przedstawione Głównej Komisji Rewizyjnej do zbadania i zaopiniowania.
Szczegółowe rozliczenie przychodów i wydatków PTM za rok 2019 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

 

Sporządziła sprawozdanie:                                           Akceptował:

Izabela Ziemińska-Marynowicz                               Zbigniew Janowski
Prezes Zarządu Głównego

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w roku 2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w roku 2018
W roku 2018 Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe kontynuowało realizację zadań statutowych oraz kierunków działania określonych przez Zjazd Krajowy PTM, który odbył się w 2017r.
W związku z powyższym stowarzyszenie opiniowało przygotowane przez rząd akty prawne dotyczące Rządowego Programu Mieszkanie + oraz podjęło starania o zorganizowanie konferencji na temat tego Programu.
Podjęto też próbę pozyskania środków na organizację konferencji. Opracowano wstępne jej założenia oraz powołano zespół do spraw przygotowania koncepcji merytorycznej i organizacyjnej konferencji pod przewodnictwem wiceprezesa Zarządu Głównego p. Jacka Kopik – Nagłowskiego.
Upoważniono również jednego z członków ww. zespołu do kordynacji działań i kontaktów z ew. patronami politycznymi i medialnymi oraz sponsorami i instytucjami finansującymi koszty konferencji.
Omówionym wyżej sprawom poświęcona była znaczna część posiedzenia
Zarządu Głównego PTM w dniu 8 lutego 2018r.
Prace nad przygotowaniem konferencji trwały do lipca 2018r. Ostatecznie jednak PTM postanowiło wycofać się z organizacji konferencji w 2018r. ze względu na komplikacje z uzgodnieniem i podpisaniem umowy sponsorskiej oraz fakt, że na Stadionie Narodowym w Warszawie zostało zorganizowane konkurencyjne spotkanie o tematyce zbliżonej do założeń planowanej przez PTM konferencji.
Zarząd Główny postanowił podtrzymywać kontakty i współpracę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju zarówno w zakresie Programu Mieszkanie + jak i w innych sprawach.
Realizując to postanowienie ZG PTM swoje kolejne posiedzenie zaplanowane na 13 grudnia 2018r. poświęcił problematyce przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku ustawy w tej sprawie.
Na część posiedzenia dotyczącą ww. problematyki zaproszono kilkudziesięciu przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych oraz jako referenta (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami) przedstawiciela Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Niestety, Ministerstwo wycofało się z uczestnictwa, zaś kilkunastoosobowa reprezentacja spółdzielni mieszkaniowych, mimo zawiadomienia o zmianie charakteru spotkania, przybyła na tę część posiedzenia.
W tej sytuacji przedstawiono uczestnikom spotkania prezentację prawną na temat: „Analiza przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz rządowego projektu z dnia 4 grudnia 2018r. o zmianie ustawy przekształceniowej”.
W dyskusji przeprowadzonej po prezentacji zgłoszono wiele problemów
i wątpliwości dot. realizacji ustawy.
Biorąc pod uwagę, że planowane były kolejne nowelizacje ustawy, a Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprosiło przedstawicieli PTM do udziału w konsultacjach nad tymi nowelizacjami, Zarząd Główny wytypował 5 osób do reprezentowania stanowiska PTM. Pierwsza z konsultacji odbyła się w dniu 19 grudnia 2018r.
W drugiej części posiedzenia dn. 13 grudnia 2018r. ZG zajął się sprawami wewnętrznymi stowarzyszenia, w tym budżetem i planem pracy na 2019r.

W 2018r. członkowie Zarządu uczestniczyli w jubileuszach 60-lecia kilku spółdzielni mieszkaniowych oraz w 60-leciu „Domów Spółdzielczych”.
Zarząd Główny wystąpił o przyznanie nagrody gazety „Południe” p.Jerzemu Majewskiemu, długoletniemu działaczowi PTM.
Nagroda została przyznana i wręczona w dniu 15 maja 2018r.
W 2018r. Zarząd Główny odbył 2 omówione powyżej posiedzenia plenarne.
Biuro PTM było obsługiwane, podobnie jak w latach ubiegłych, przez
2 osoby zatrudnione na umowach zlecenia.
Rozliczenie finansowe (przychody i wydatki) PTM za rok 2018 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

 

 

Sporządziła:                                                                 Akceptował:

Izabela Ziemińska-Marynowicz                               Zbigniew Janowski – Prezes ZG PTM

 

 

Podsumowanie posiedzenia Zarządu oraz zamierzenia na 2018 rok.

W dniu 8 lutego 2018r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego odbył swoje pierwsze w bieżącym roku posiedzenie plenarne.
Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w 2017 roku oraz sprawozdanie finansowe (bilans) za rok obrotowy 2017.
Pozytywną opinię w sprawie gospodarki finansowej PTM wyraziła Główna Komisja Rewizyjna. Przyjęto również plan finansowy na rok 2018.
Zarząd Główny postanowił, że Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe zorganizuje konferencję programową o roboczym tytule: „Narodowy Program Mieszkaniowy – możliwości i zagrożenia”.
Zarząd powołał zespół ds. przygotowania koncepcji merytorycznej i organizacyjnej konferencji w składzie:
Jacek Kopik-Nagłowski – przewodniczący oraz Zbigniew Gotfalski, Piotr Konkel, Andrzej Kuper – członkowie.
Jednocześnie Zarząd upoważnił członka ww. zespołu, p. Piotra Konkela do koordynacji działań związanych z przygotowaniem i organizacją konferencji
oraz do kontaktów z ew. patronami i sponsorami.
Zakłada się, że konferencja zostanie zorganizowania w IV kwartale 2018r.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w roku 2017

W 2017r. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe kontynuowało realizację zadań
statutowych.
W dniach 11 stycznia i 22 lutego 2017r. obradował Zjazd Krajowy PTM, który podsumował działalność stowarzyszenia w latach 2013 – 2016, udzielił absolutorium ustępującym władzom i uchwalił kierunki działania w latach
2017 – 2020. W trakcie drugiej części Zjazdu wybrano 13-osobowy Zarząd Główny i 3-osobową Główną Komisję Rewizyjną na nową 4-letnią kadencję.
Zjazd zdefiniował rolę (funkcję) PTM jako:
1) opiniotwórczą wobec działalności legislacyjnej rządu,
2) inspirująca i kontrolną wobec deklaracji politycznych,
3) integrującą różne działające w szeroko pojętym mieszkalnictwie organizacje,
4) tworzącą płaszczyznę porozumienia między tymi organizacjami a rządem.
Wiele uwagi poświęcono problematyce spółdzielczości mieszkaniowej. Ustalono, że PTM zajmie i opublikuje stanowisko w sprawie projektowanych zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
Obszerna informacja o Zjeździe Krajowym PTM została zamieszczona na stronie internetowej stowarzyszenia.
Realizując przyjęte przez Zjazd Krajowy kierunki działania i ustalenia Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe opracowało stanowisko prawne wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze (autorstwa Kukiz’15, druk sejmowy 1268).
Tekst tego stanowiska został rozesłany na początku maja 2017r. do: Prezesa Rady Ministrów i właściwych członków rządu, Kancelarii Prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu RP, przewodniczących klubów i kół poselskich,
przewodniczących właściwych komisji sejmowych, Krajowej Rady Spółdzielczej i Związków Rewizyjnych, wybranych gazet i członków PTM.
Do 200 spółdzielni mieszkaniowych znajdujących się w bazie ZZ „Budowlani”
tekst stanowiska został wysłany przez biuro przewodniczącego p. Zbigniewa
Janowskiego.
Do wicepremiera Mateusza Morawieckiego, ministrów: Andrzeja Adamczyka i Elżbiety Rafalskiej oraz przewodniczących komisji sejmowych zajmujących się
sprawami: gospodarki i rozwoju, infrastruktury i mieszkalnictwa, polityki społecznej i rodziny wysłano dodatkowo wykaz podstawowych dokumentów PTM (2003 – 2014)

Wcześniej, bo w marcu 2017r. prezes ZG PTM p. Zbigniew Janowski zaproponował przewodniczącemu sejmowej Komisji Infrastruktury panu Bogdanowi Rzońcy udział ekspertów – członków ZG PTM w pracach związanych z nowelizacją wymienionych wyżej ustaw.
Do współpracy z komisją zostali zgłoszeni, oprócz prezesa Zarządu Głównego,
pp. Tadeusz Stachowski i Grzegorz Jakubiec.
Na ok. dwudziestu adresatów reprezentujących władze ustawodawcze i wykonawcze, do których przesłano stanowisko PTM, odpowiedzi udzieliło kilku. Projekt, którego dotyczyło stanowisko został wycofany z prac parlamentarnych, a 30 maja 2017r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe otrzymywało z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa informacje o przygotowywanych aktach prawnych: projektach
ustaw, rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, rozporządzeń Ministra (j.w.) skierowanych do uzgodnień społecznych, a zamieszczanych najczęściej w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji lub w BIP Min. Infrastruktury i Budownictwa. Były one najczęściej związane z programem
Mieszkanie+. Niestety, terminy zgłaszania uwag były z reguły 7-mio lub 14-to
dniowe, czasem 21-dniowe. Trudno więc było w tak krótkim czasie przygotować opinie lub uwagi.
Sejmowa Komisja Infrastruktury dwukrotnie poinformowała o swoich posiedzeniach, w których mogliby wziąć udział przedstawiciele PTM.
Informacje te wpłynęły tuż przed terminem posiedzenia, uniemożliwiając wzięcie w nim udziału naszym przedstawicielom.
W 2017r. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe otrzymało zaproszenia do udziału w kilku ogólnopolskich wydarzeniach, które mogły być miejscem prezentacji stanowiska stowarzyszenia i jego działalności.
W dniach 21 – 22 czerwca 2017r. obradowało IX Śląskie Forum Inwestycji,
Budownictwa, Nieruchomości, w którym wziął udział prezes Zarządu Głównego
p. Zbigniew Janowski. W swoim wystąpieniu przedstawił on stanowisko PTM
wobec Programu Mieszkanie+. Wystąpienie to zostało szeroko omówione w czasopiśmie „Forum Budownictwa Śląskiego” w relacji z obrad konferencji.
Organizatorem IX Forum oraz konferencji była Śląska Izba Budownictwa, która
w dniu 19 października zorganizowała drugą konferencję IX Śląskiego Forum
połączoną z obchodami 20-lecia Izby. Na tę konferencję został również zaproszony prezes ZG PTM, a wiodącym tematem była prezentacja projektu nowego „Kodeksu urbanistyczno-budowlanego”.
W dniach 19 – 20 października 2017r. obradował w Siedlcach III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy organizowany przez Europejskie Centrum Biznesu, na który zaproszono prezesa ZG PTM.
Do udziału w Szczycie i panelu dyskusyjnym został zgłoszony wiceprezes ZG
p. Jacek Kopik-Nagłowski. Niestety, z ważnych przyczyn osobistych nie mógł
on uczestniczyć w obradach, o czym powiadomiono organizatorów i prowadzącego panel.
W dniu 20 października 2017r. w Warszawie została zorganizowana przez
CEMEX Polska Sp. z o.o. konferencja na temat: „Trendy rozwoju Budownictwa mieszkaniowego na Mazowszu”. O udział w tej konferencji oraz wygłoszenie referatu poproszono PTM. Zgodnie z decyzją prezesa ZG uczestniczył w wydarzeniu i wygłosił referat połączony z prezentacją na temat: „Rynek mieszkaniowy w Warszawie – co nas czeka?” pan Grzegorz Jakubiec członek Zarządu Głównego.
Stowarzyszenie otrzymało też zaproszenie na organizowaną w dniach 6 – 7
listopada 2017r. w Warszawie IX Konferencję dla Budownictwa. Organizatorem był Związek Pracodawców Producentów Materiałów Budowlanych.
Ze względu na wysokie koszty uczestnictwa zrezygnowano z udziału przedstawicieli PTM w konferencji.
Ponadto w grudniu 2017r. odbyły się trzy ważne spotkania, w których uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego:
1. Obchody 25-lecia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Nieruchomości w
dniach 7 – 8 grudnia w Gdańsku. PTM reprezentował na tych obchodach
p. Piotr Konkel.
2. Spotkanie Grupy Roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji zorganizowane
w dniu 8 grudnia w Instytucie Techniki Budowlanej. Spotkanie poświęcone
było analizie potrzeb standaryzacji i certyfikacji kwalifikacji w budownictwie
a udział wziął w nim sekretarz generalny PTM p. Zbigniew Gotfalski
zastępując zgłoszonego wcześniej p. Jacka Kopik-Nagłowskiego, który nie
mógł wziąć udziału w tym spotkaniu.
3. Konferencja „Mieszkanie+ dziś i jutro” zorganizowana w dniu 24 grudnia
przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie. Udział w
konferencji wziął p. Adam Janczewski – członek ZG PTM.

Należy zaznaczyć, że w 2017r. obchodziła swoje 60-lecie wielce zasłużona
dla Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Uroczystość jubileuszowa odbyła się w dniu 29 września 2017r.
Z ramienia PTM uczestniczył w niej p. Tadeusz Stachowski – wiceprezes Zarządu Głównego.
W IV kwartale 2017r. podjęto prace przygotowawcze do zorganizowania w 2018r. konferencji programowej PTM na temat:
„Budownictwo społeczne w Narodowym Programie Mieszkaniowym”.
Założenia wstępne oraz projekt kosztorysu zostaną omówione na pierwszym
w 2018r. posiedzeniu Zarządu Głównego.
Również w IV kwartale 2017r. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe wzięło udział w badaniach polskich zrzeszeń branżowych, organizacji pozarządowych oraz innych form stowarzyszeń. Badania te prowadzili przedstawiciele
uniwersytetów: Aston w Wielkiej Brytanii oraz Jagiellońskiego i im. Adama
Mickiewicza. Były one realizowane w ramach projektu porównawczego, który obejmuje większość krajów europejskich. Otrzymaliśmy podziękowanie za udział i prawidłowe wypełnienie ankiety.

Zarząd Główny PTM odbył w 2017r. dwa posiedzenia plenarne.
Biuro PTM, podobnie jak w latach ubiegłych, było obsługiwane przez 2 osoby
zatrudnione na podstawie umowy – zlecenia.
Rozliczenie przychodów i wydatków PTM w 2017r. stanowi załącznik do
niniejszego sprawozdania.

 

 

 

Sprawozdanie sporządziła:                                                       Akceptował:

Izabela Ziemińska-Marynowicz                                                   Zbigniew Janowski

Prezes ZG PTM