STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIESZKANIOWEGO w sprawie założeń do Rządowego Narodowego Programu Mieszkaniowego MIESZKANIE +

Warszawa, 22 czerwca 2016r.

Zaprezentowane dotychczas, głównie w wystąpieniach Premier Beaty Szydło, założenia przygotowywanego przez Rząd Programu MIESZKANIE + odczytujemy jako:
- uznanie, iż sytuacja mieszkaniowa ludności w Polsce jest daleka od
standardów europejskich, a podejmowane dotychczas próby rozwiązania tzw.
kwestii mieszkaniowej nie przyniosły zadowalających efektów,
- zrozumienie, iż traktowanie nakładów na budownictwo mieszkaniowe
jedynie jako wydatków konsumpcyjnych razi dogmatyzmem ekonomicznym,
- wskazanie, że stopień i jakość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
społeczeństwa ma związek zarówno z sytuacją demograficzną, jak też określa
możliwości wzrostu gospodarczego i postępu kulturowego,
- przyjęcie, iż państwo nie może pozostawić mieszkalnictwa wyłącznie
„niewidzialnej ręce wolnego rynku”, zaś włączenie władz publicznych w
rozwiązywanie problemu mieszkaniowego powinno uwzględniać możliwości
finansowe różnych grup społecznych; rozumieć to należy jako dążenie do
segmentacji rozwiązań poprzez podział na elementy wolnorynkowe,
regulowane przez państwo i socjalne,
- wskazanie na potrzebę odejścia od forsowania własności mieszkań i powrót
do budowy mieszkań lokatorskich, czynszowych – dostępnych rodzinom
średnio zarabiającym, w tym ludziom rozpoczynającym życie zawodowe,
- poszukiwanie możliwości różnych form oszczędzania na mieszkanie
i współfinansowania budownictwa mieszkaniowego, w tym uwzględnienie
ulg podatkowych dla wydatków na cele mieszkaniowe.
Niezależnie od braku szczegółów i pozostawienia ich do przygotowywanego
Programu, sam fakt podjęcia problemów mieszkalnictwa potraktować należy jako
godny uznania i poparcia.
Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe, kontynuator działającego w okresie
międzywojennym Polskiego Towarzystwa Reformy Mieszkaniowej, od wielu lat
zabiega o nadanie właściwej rangi rozwiązywaniu kwestii mieszkaniowej w Polsce.
Wspólnie z innymi środowiskami działającymi w obszarze mieszkalnictwa, staramy się zmienić filozofię myślenia o mieszkalnictwie oraz jego roli i miejscu w gospodarce narodowej.
Zdecydowanie przeciwstawiamy się niszczeniu społecznych form mieszkalnictwa, w tym spółdzielczości mieszkaniowej.
Stanowisko PTM zaprezentowane zostało w kilkudziesięciu apelach, rezolucjach, wnioskach z konferencji, systematycznie przekazywanych organom władzy ustawodawczej i wykonawczej. Kwintesencję tych prac stanowi dokument „Założenia polityki mieszkaniowej państwa” (opr. w l. 2011/2012) przygotowany siłami społecznymi wspólnie z organizatorami tzw. Konferencji Spalskich.
Z satysfakcją przyjmujemy, iż sygnalizowane przez Rząd kierunki rozwiązań
są w zasadniczych zrębach zbieżne z postulatami Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że prezentowane przez Rząd założenia mają charakter deklaracji politycznych. Oczekujemy potwierdzenia propozycji w szczegółowych rozwiązaniach Rządowego Programu Mieszkaniowego.
Zależy nam na takim sformułowaniu Programu, by zawierał on konkretne cele, formy i sposoby realizacji oraz źródła ich finansowania. Istotne jest, by Program precyzował etapy realizacji poszczególnych zadań, co pozwoli na kontrolę ich wykonania.
Uznajemy, że pozornie odrębną, ale w gruncie rzeczy silnie sprzężoną z Programem jest kwestia uporządkowania spraw legislacji dotyczącej spółdzielczości mieszkaniowej, a przede wszystkim umożliwienie budowy spółdzielczych mieszkań lokatorskich na zasadzie „non profit”. Bez włączenia do Programu MIESZKANIE + najsprawniejszego obecnie zarządcy zasobów mieszkaniowych, jakim są spółdzielnie mieszkaniowe, istotny postęp w poziomie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa będzie niezwykle trudny.
Deklarujemy udział ekspercki Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w opiniowaniu szczegółowych rozwiązań Programu i wnikliwy społeczny nadzór nad jego realizacją.

Zarząd Główny PTM

 

„Przedstawione stanowisko zostanie rozesłane do odpowiednich organów władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz instytucji i organizacji zajmujących się problematyką mieszkalnictwa”

Informacja o działalności Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w 2015 roku

Przedstawiamy poniżej informację o działalności Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w 2015 roku.
Informujemy jednocześnie, że w roku 2016 – zgodnie z postanowieniami statutu PTM odbędzie się kolejny Zjazd Krajowy stowarzyszenia, który oceni realizację przyjętych cztery lata temu kierunków działania i zadań, określi program na następne lata, dokona wyboru władz.
Apelujemy o zgłaszanie propozycji dot. roli i zadań Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w najbliższych latach oraz o wsparcie terminową wpłatą rocznych składek członkowskich (150 zł od osób fizycznych i 3.000 zł od osób prawnych). Bez tego wsparcia, mimo bardzo racjonalnej i oszczędnej gospodarki finansami, nie będziemy w stanie zorganizować Zjazdu i kontynuować działalności stowarzyszenia.
Z góry za merytoryczną i finansową pomoc dziękujemy.
                                                                          Zarząd Główny PTM

 

Informacja o działalności Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego
                                                    w 2015 roku


Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe kontynuowało w 2015 roku realizację przyjętych przez Zjazd Krajowy celów i kierunków działania.
Szczególne znaczenie w 2015r. PTM nadało kwestiom związanym z upowszechnianiem najlepszych wzorców budowy oraz użytkowania domów mieszkalnych, a także współpracy m.in. w tym zakresie z samorządami miast.
Mając to na względzie, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe wystąpiło z propozycją współpracy w charakterze członka wspierającego do kilkudziesięciu spółdzielni mieszkaniowych i firm z nimi współpracujących, zachęcając jednocześnie do dzielenia się doświadczeniami i osiągnięciami na stronie internetowej PTM.
Kontynuowano nadawanie atestów PTM, o których informowano również w czasopismach branżowych, takich jak „Domy Spółdzielcze”, „Budowlani”.

Zarząd Główny na początku roku (posiedzenie w dniu 12.02.2015) przyjął tematykę i warunki organizacyjne seminarium/konferencji PTM.
Przyjęto, że konferencja odbędzie się w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zaś preferowanym tematem jest: „Spółdzielnia mieszkaniowa w organizmie miasta”. Uznano też za celowe, aby konferencje PTM miały charakter regionalny.
Ponadto zasygnalizowano potrzebę omówienia problemów zadłużenia i upadłości spółdzielni – na tle sytuacji Śródmiejskiej S.M. w Warszawie.

W dniu 22 października odbyła się w Katowicach konferencja na temat: „Spółdzielnie mieszkaniowe w organizmie miasta”, której organizatorami, oprócz PTM byli Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele zarządów i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych z woj. śląskiego i województw ościennych, członkowie PTM, przedstawiciele samorządów miast z woj. śląskiego.

Program konferencji obejmował 3 referaty (połączone z prezentacją):
1. Wybrane aspekty wielopłaszczyznowej współpracy z samorządem lokalnym
   z punktu widzenia dużej wieloosiedlowej spółdzielni mieszkaniowej
   funkcjonującej w strukturze dużego miasta – doświadczenia i wnioski.
   Autorka referatu – Krystyna Piasecka – prezes Zarządu K.S.M. w Katowicach

2. Dorobek i doświadczenia spółdzielni posiadającej zasoby w kilku
   miejscowościach i współpracującej z wieloma samorządami lokalnymi.
   Autor referatu – Władysław Dydo – prezes Zarządu S.M. „Nowa”
   w Jastrzębiu Zdroju

3. Miastotwórczy dorobek i doświadczenia spółdzielni stworzonej dla
   zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych terenów o wzmożonym tempie
   industrializacji.
   Autor referatu – Andrzej Madej – prezes Zarządu S.M. „Metalurg”
   w Dąbrowie Górniczej

W konferencji uczestniczyło ponad stu reprezentantów spółdzielni i samorządów terytorialnych.
Głos w dyskusji dot. przede wszystkim powiązań spółdzielczych osiedli z infrastrukturą miast zabrali m.in.: Arkadiusz Borek – prezes Zarządu Krajowej
Izby Gospodarki Nieruchomościami,  Paweł Osiewała – prezydent Sieradza,
Tadeusz Wojnar – prezes Zarządu S.M. „Nowoczesna w Raciborzu,
Jerzy Doniec – przewodniczący Rady Nadzorczej Katowickiej S.M.

Uchwalone zostało stanowisko (rezolucja)  konferencji omawiające realizację różnych form działalności spółdzielni i samorządów na rzecz społeczności lokalnych, z konkluzją, iż:
Przyszłość spółdzielni mieszkaniowych w strukturze miast opierać się winna na wzajemnej współpracy, kooperacji i współdziałaniu na zasadach synergii z lokalnymi samorządami, co korzystnie wpłynie na zwiększenie efektów wspólnego działania, a także stworzy możliwość zmniejszenia kosztów działalności.

Informacja o przebiegu konferencji i tekst przyjętego stanowiska (rezolucji)
zostały opublikowane w lokalnej gazetce K.S.M. oraz w miesięczniku „Domy Spółdzielcze”.

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe było również współorganizatorem spotkania przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych spółdzielni z prof. Ewą Łętowską, która wspierana przez prof. Dawida Miąsika omówiła „Niebezpieczeństwa związane z długami spółdzielni mieszkaniowych”.
Spotkanie odbyło się w dn. 18.09.2015r. w Warszawskim Domu Technika NOT, a informacja z jego przebiegu i wnioski zostały przedstawione w październikowym numerze „Domów Spółdzielczych”
Redakcja miesięcznika była współorganizatorem spotkania.

W 2015 roku odbyły się 2 plenarne posiedzenia  Zarządu Głównego PTM
(12 lutego i 21 października).
W poczet członków wspierających PTM zostały przyjęte: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie oraz Firma Budowlana DOTA z Poznania.
Atest Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego uzyskała w marcu 2015r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” we Wrocławiu.
Biuro PTM było w 2015r. obsługiwane przez dwie osoby (w tym: księgowa) zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia.

 

Oferta współpracy i zamierzenia Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego na rok 2015

„Przedstawiamy ofertę współpracy i zamierzenia Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego na rok 2015.
Będziemy wdzięczni za upowszechnianie i ew. uwagi”

List otwarty
Szanowny Panie Prezesie!
Jesteśmy pozarządową organizacją społeczną skupiającą osoby fizyczne i prawne zainteresowane rozwojem polskiego mieszkalnictwa.
Kontynuujemy działalność istniejącego w okresie międzywojennym Polskiego Towarzystwa Reformy Mieszkaniowej.
Zapraszamy do współpracy:
1) firmy budowlane i produkujące na rzecz budownictwa mieszkaniowego,
2) samorządy terytorialne,
3) spółdzielnie mieszkaniowe i zrzeszenia właścicieli nieruchomości,
4) komunalnych zarządców nieruchomości,
5) stowarzyszenia techniczne i towarzystwa ubezpieczeniowe.

Firmom podejmującym z nami współpracę oferujemy możliwość uzyskania atestu Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego. Załączamy regulamin uzyskiwania tego atestu.

Pożądaną formą współpracy jest również członkostwo wspierające PTM (głównie przez osoby prawne). Roczna składka członkowska wynosi 3.000zł.
Deklaracja członkowska (wzór) – w załączeniu.

Licząc na przyjęcie naszej oferty zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.ptm-opp.pl na której znajdują się informacje dotyczące kontaktów z nami, konta bankowego oraz dokumenty programowe i rezolucje.

 Deklaracja Członkowska

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu Głównego PTM

Zbigniew Janowski

 

Regulamin
     uzyskiwania atestu Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego
Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe działając zgodnie z celami określonymi w swoim Statucie i Deklaracji Programowej przystępuje do atestowania firm i przedsiębiorców pracujących na rzecz mieszkalnictwa.
Celem przedsięwzięcia jest promowanie i popularyzacja rzetelnych firm najsprawniej obsługujących mieszkańców i zarządców zespołów mieszkaniowych.
Firmom tym chcemy ułatwić poszerzenie kręgu odbiorców i wejście na nowe rynki.

Uzyskanie atestu upoważnia firmę (przedsiębiorcę) do używania w ofertach, drukach reklamowych i ogłoszeniach sformułowania:
Firma polecana przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe wraz z logo PTM.

I. Adresaci przedsięwzięcia:
- inwestorzy,
- przedsiębiorstwa budowlane i związane z produkcją materiałów dla
budownictwa,
- biura projektowe i inżynierskie,
- wykonawcy prac remontowych i budowlanych,
- zarządcy nieruchomości mieszkalnych
- banki i firmy ubezpieczeniowe,
- inne firmy usługowe związane z mieszkalnictwem.

II. Tryb przyznawania atestu:
1. Atest przyznawany jest na wniosek zainteresowanej firmy wsparty opinią
spółdzielni mieszkaniowej lub członka Polskiego Towarzystwa
Mieszkaniowego (osoby prawnej lub fizycznej).
2. Organem przyznającym atest jest Prezydium Zarządu Głównego PTM.

III. Czas trwania atestu:
1. Ustala się ważność atestu na 1 rok kalendarzowy.

2. Firmy uzyskujące atest przez kolejne 3 lata otrzymują honorowy tytuł
Rzetelna Firma wraz z dyplomem Polskiego Towarzystwa
Mieszkaniowego.
IV. Koszt postępowania związanego z uzyskaniem atestu i prawem posługiwania
się logo PTM wynosi 2 tysiące złotych rocznie.

Zgłoszenie do uzyskania atestu

KOMUNIKAT

Na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w dniu 29 kwietnia 2014r. zgłoszone zostały propozycje dot. usprawnienia działalności statutowej PTM i pozyskania środków finansowych na tę działalność.

Omawiano między innymi kwestie:

- pozyskania członków wspierających PTM,

- organizacji konferencji programowych,

- nadawania atestów (referencji) i wyróżnień firmom,

- kontynuacji opiniowania przez PTM najistotniejszych problemów mieszkalnictwa

oraz publikacji opinii na stronie internetowej.

Zachęcamy i zapraszamy do współtworzenia tej strony: przysyłania materiałów, stanowisk, opinii i propozycji na adres mailowy  biuro@ptm-opp.pl.

Najciekawsze z nich będziemy zamieszczać na stronie   www.ptm-opp.pl.

Przedstawiamy też założenia propozycji przyznawania atestu Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego:

Celem przedsięwzięcia jest promowanie i popularyzacja rzetelnych firm najsprawniej obsługujących mieszkańców i zarządców zespołów mieszkaniowych.

Firmom tym chcemy ułatwić poszerzenie kręgu odbiorców i wejście na nowe rynki.

Uzyskanie atestu umożliwi firmie używanie logo PTM i sformułowania (rekomendacji) „Firma polecana przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe”.

Lista adresatów przedsięwzięcia, tryb przyznawania atestu, czas jego trwania (ważności) oraz koszt postępowania kwalifikacyjnego zostaną określone w regulaminie zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTM.

Regulamin ten opublikujemy.

Przewiduje się, że firmy uzyskujące atest przez kolejne 3 lata otrzymają honorowy tytuł „Rzetelna Firma” wraz z dyplomem PTM.

Będziemy wdzięczni za uwagi i pomysły dotyczące tej propozycji i innych także.

 

Witamy w naszym gronie TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z Poznania.

Cieszymy się, że firma o ponad 20-letnim doświadczeniu w naszym kraju i dobrej renomie zechciała z nami współpracować; została członkiem wspierającym PTM.

Informacja o działalności Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w 2014 roku

Informacja o działalności Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego
w 2014 roku

 

INFORMACJA

o działalności Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w 2014 roku
Stowarzyszenie kontynuowało w 2014r. realizację przyjętych przez Zjazd Krajowy kierunków działania.
W I kwartale – zgodnie z zapowiedzią został wydany Nr 12 Nowin PTM zawierający dorobek zorganizowanej w 2013r. w Lublinie Konferencji na
temat: „Osiedla mieszkaniowe po dwudziestu dwóch latach transformacji”.
W lutym 2014r. został on rozesłany do bibliotek, spółdzielni mieszkaniowych
i instytucji współpracujących z PTM.
Zarząd Główny przyjął istotne dla dalszej działalności PTM ustalenia i dokumenty. Komunikaty w tej sprawie są zamieszczone na naszej stronie
internetowej (24 sierpnia i 28 października 2014r.)

Do zarządów i rad nadzorczych 47 spółdzielni mieszkaniowych skierowano
list ZG wraz z kompletem informacji (materiałów) o działalności statutowej PTM i prośbą o przystąpienie do stowarzyszenia. Do listu został dołączony
egzemplarz NR 8 Nowin PTM.
Informacje o działalności stowarzyszenia, a także możliwości i warunkach uzyskiwania Atestu Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego ukazały się
także w prasie branżowej (pismach ZZ „Budowlani”, miesięczniku „Domy Spółdzielcze”.
Przygotowano (zaakceptowane już przez ZG) propozycje tematyki i założeń
konferencji/seminariów PTM w 2015r. oraz budżet na rok 2015.
O pracach dot. ww. przedsięwzięć będziemy informować na bieżąco.

W 2014r. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe pozyskało 2 członków wspierających:
ADEXBUD PMB z Obornik Wlkp. i TECHEM Techniki Pomiarowe z Poznania.
Członkiem wspierającym przestał być natomiast UNIBEP z Bielska Podl.
Atest Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego upoważniający do używania
sformułowania „Firma polecana przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe
wraz z logo PTM uzyskała Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.